Sıcak!

MEB 2020 İl Dışı Tayin Duyurusu

ÖĞRETMENLERİN 2020 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve  29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

A. Başvuru Şartları 
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış 
olmak, 
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli 
öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna 
atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna 
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini 
tamamlamış olmak, şartları aranacaktır

B. Başvuru
1. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan  Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini 
başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya 
da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî 
eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet 
puanları” başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. 
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt 
işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine 
yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme 
başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en 
çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 
tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 
eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 
41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet 
puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

5. Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları, 
öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecektir. Buna 
göre;

5.1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü 
tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olan veya zorunlu çalışma 
yükümlülüğünü 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerin 
tercihlerine tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumları,

5.2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma 
yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden bu yükümlülüğünü 31 Aralık 2020 tarihinden 
sonraki bir tarihte tamamlayacak olanların tercihlerine dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet 
alanlarında bulunan eğitim kurumları,

5.3. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenlerden; sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü 
ertelenmiş olanlara, görev yaptıkları il ve diğer illerdeki dördüncü, beşinci ve altıncı 
hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları,açılacaktır.

6. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak 
görevli olup 30 Eylül 2020 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna 
döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma 
süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bunlardan en geç 
1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları 
iptal edilecektir.

7. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi 
veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer 
şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer 
değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine 
başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

8. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri 
ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan 
fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

9. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, 
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , 
“Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik 
ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

10. İller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe 
dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu 
müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim 
kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru 
Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan 
öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

11. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince 
onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından 
onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

12. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının 
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme 
başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir. 

13. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları 
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının 
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler 

1. Sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu 
ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler,

2. Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan 
yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev
yerlerindeki hizmet süreleri,

3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm 
kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla 
istekleri doğrultusunda ya da resen iller arası görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin 
bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.

Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller 

1. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenler, istemeleri halinde il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü 
öngörülen hizmet alanlarına,

2. Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev 
yapan öğretmenler ile bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan 
öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro 
bulunmayanlar istemeleri halinde,

(Not :Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen 
yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna 
atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan 
öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde 
aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.)

3. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken görev yaptıkları eğitim 
kurumları Ocak 2020 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, 
beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim 
kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma 
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına,

4. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam 
etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,

5. Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 
atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan veya 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlar istemeleri halinde birinci, ikinci ve 
üçüncü hizmet alanlarına,üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular

1. Duyuruya ekli Ek- 1 23 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 
Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, 
istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille
sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin 
dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

3. 23 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama 
işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için 
değerlendirmeye alınacağından bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerden bu 
Duyurunun “A. Başvuru Şartları” , “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte 
Değerlendirilecek Süreler” ve “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” 
bölümlerindeki şartlarını taşıyanların hak kaybına uğramamaları için bu bölüm kapsamında 
başvuru yapmamaları gerekmektedir.

E. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında, Güzel Sanatlar Liselerinde, 
Spor Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler 

1. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan 
öğretmenleri, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 
istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını
da tercih edebileceklerdir.

2. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile 
bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2020 tarihinde üç yıllık 
çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim 
kurumlarını tercih edebileceklerdir.

F. Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık sürenin 
hesabında dikkate alınmayacaktır.

2. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama 
işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması 
durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2020 Yaz Tatili Kadrolu 
Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle 
Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini 
erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak 
diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi 
gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı 
olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri 
nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına 
bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama 
iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

3. Görev yeri soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak başka bir il’e değiştirilen 
öğretmenlerin, bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri 
birlikte değerlendirilecektir. Ancak, soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, yeni 
görevlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer 
değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

4. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; 
aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi 
mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda 
bulunabileceklerdir.

5. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında 
atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği 
mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı 
ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak 
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

6. İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum
ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının 
yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları 
il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaklardır.

7. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; 
gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri
uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu 
imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

8. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan 
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında 
yasal işlem yapılacaktır.

9. Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve 
reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, 
yetkili ve sorumludur.

10. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen 
sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu 
yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi 
yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. 

11. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan 
sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde 
eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün 
içinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan 
başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

12. 2020 il içi isteğe bağlı yer değişikliği döneminde atama işlemi gerçekleşen öğretmenler bu duyuru kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

13. İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. 

Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen 
mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla 
iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev 
yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro 
fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu 
durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

14. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince 
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda 
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

G. Atamalar
 
1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

3. Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda 
yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri 
sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet 
puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; 
öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik 
verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla 
belirlenecektir.

  Başvuru ve Atama Takvimi 

Başvurular 6 - 10 Ağustos 2020
Atamalar 11 Ağustos 2020
İlişik Kesme 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla

0 yorum:

Yorum Gönderme