Sıcak!

4. Sınıf Covid Korona Dönemi Zümre Öğretmenler Sene Sonu Toplantı Tutanağı


4. Sınıf Pandemi Covid Korona Dönemi Zümre Öğretmenler Kurulu Sene Sonu Toplantı Tutanağı

... İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

          2019/2020 Eğitim - Öğretim yılı, 4. Sınıf zümre öğretmenleri, Yıl Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısını 24.06.2020 Çarşamba günü, saat 12.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, çevrimiçi olarak toplanacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.         
                                                                             
22.06.2020
4. Sınıflar Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ
1-Açılış ve yoklama.
2-Gündem maddelerinin okunması.
3-Birinci dönem ve ikinci dönem zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi.
4-2019-2020 eğitim- öğretim yılının genel değerlendirilmesi:
a)     Birinci dönem faaliyetleri ve pandemi öncesi sürecin değerlendirmesi
b)     Covid-19 sürecinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
c)      Müfredat programının uygulanmasına yönelik çalışmalarının değerlendirilmesi
6-Öğrencilerin derslerdeki başarı durumlarının değerlendirilmesi.
7-Konuların bitirilip bitirilemediği, bitirilememiş ise nedenlerinin belirlenmesi
8-Uygulamada karşılaşılan güçlüklerin görüşülmesi ve gelecek yıl için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi
9-Ölçme ve değerlendirmede izlenilen yöntemlerin faydalarının değerlendirilmesi
10-Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
11- Yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile rehberlik faaliyetlerinin değerlendirilmesi
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış

22.06.2020
Okul Müdürü2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
MUSTAFA ÖNER İLKOKULU
SENE SONU 4. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER
TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO                                 : 3    
KARAR NO                                       : 3
TOPLANTI YERİ                              : ÇEVRİMİÇİ GÖRÜŞME
TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ       : 24.06.2020
TOPLANTI SAATİ                            :12.00
TOPLANTIYA KATILANLAR         :
                                                   Müdür Yardımcısı:               
                                                   4/A Sınıf Öğretmeni
                                                   4/B Sınıf Öğretmeni
                                                  

       GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-AÇILIŞ VE YOKLAMA:

Dördüncü Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu belirlenen gün ve saatte, çevrimiçi görüntülü görüşme yaparak toplandılar. Toplantıda yazman olarak …. görev üstlendi.

2-GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI:

Toplantı gündem maddeleri Zümre Başkanı …. tarafından okundu. Belirlenen gündem dışında herhangi bir gündem maddesi eklemeye gerek görülmedi.                                                                                                                               

3-BİRİNCİ DÖNEM VE İKİNCİ DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARLARININ OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ:

 , birinci dönem ve ikinci dönemin başında yapılan zümre öğretmenler kurulunda alınan kararları hatırlatarak, birinci dönem boyunca alınan kararların yerine getirildiği ancak ikinci dönem için planlanan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin pandemi sürecinde yerine getirilemediğini söyledi.

       4-2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ:
a)Birinci dönem içinde bulunan tüm belirli gün ve haftaların programlarının planlamalar dâhilinde yerine getirildiği; toplum hizmeti, gezi, kermes gibi sosyal etkinliklerde öğrencilerimizin sorumluluk üstlendiği; derslerimizin ders programına ve müfredata uygun olarak işlendiği,  değerlendirme faaliyetlerinin zamanında yerine getirildiği konusunda … ve … hemfikir olduklarını belirttiler.
b) Covid-19 Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak sınıflar bazında söz alındı. Veli imkânlarının elverdiği ölçüde tüm öğrencilerin mutlaka sürece dâhil edildiği vurgulandı. Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili raporlar( EK1- EK2) ektedir.
c) …. müfredat programının uygulanmasında kazanımların yeterli olduğunu; matematik konularının çevre şartları göz önünde bulundurulduğunda, aile desteği olmayan bu çevre çocukları için özellikle ilk dönemde zorlayıcı olduğunu gözlemlediğini belirtti.  Ders kitaplarındaki alıştırma veya etkinliklerin yeterli olmadığını mutlaka öğretmenlerin kendi gayretleri ile ek alıştırma veya etkinlik yapmaları gerektiğini dile getirdi. Özellikle Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin hala somut düşünme döneminde olan çocuklarımız için fazla soyut kaldığını ifade etti.  
4-B Sınıfı Öğretmeni …; planlar dâhilinde yüz yüze eğitim sürecine devam ederken müfredatla ilgili bir sıkıntı yaşamadığını söyledi. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinin ders saatini, içeriğe göre fazla bulduğunu belirtti.  Matematik kazanımları hususunda meslektaşına katıldığını, ancak Türkçe müfredatının geçmiş yıllara göre oldukça hafif olduğunu gözlemlediğini söyledi.

5-ÖĞRENCİLERİN DERSLERDEKİ BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Öğrencilerin derslerdeki başarı durumlarının değerlendirilmesinde okulumuzun iki şubesinin de birinci dönemde istenilen hedefe ulaşabildiği vurgulandı. İki sınıf arasında bahse değer seviye farkı olmadığı, tüm çalışmalarda ortak hareket edildiği vurgulandı. Eba üzerinden dersler işlenirken bile ödevlendirmelerin eş zamanlı yapılması sebebiyle, ikinci dönem başarı yüzdelerinin bile neredeyse denk sayılabileceği söylendi.

6-KONULARIN BİTİRİLİP BİTİRİLEMEDİĞİ, BİTİRİLEMEMİŞ İSE SEBEPLERİ:

… ve … ikinci dönem iş ve işlemlerini birlikte yürüttüklerini dile getirmiştir. …: “Canlı dersler dışındaki tüm çalışmalarda eş doğrultuda hareket edildi. Pandemi süreci boyunca gerek Eba üzerinden yapılan canlı ders uygulamalarıyla, gerek WhatsApp sınıf gruplarından yollanan konu anlatım videoları, örnek soru çözümleri ve genel tekrar etkinlikleriyle süreç verimli yönetilmeye çalışılmıştır. Katılım sağlayan, geri dönüş yapan tüm öğrencilerimizle mihver derslerin konuları tamamlanmıştır. Katılım yapamayan (İnternet sıkıntısı, teknik araç noksanlığı vb. sebeplerle) öğrenciler için tamamlayıcı eğitim programı planlaması yapılmış ve toplantı tutanağına eklenmiştir.(EK3)” dedi.

8-UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER:
Gürsel Yıldırım söz alarak, yüz yüze eğitim yapıldığı süreçte sıkıntı yaşamadıklarını ancak uzaktan eğitim sürecinde özellikle maddi imkânsızlıkların eğitim sürecini baltaladığını belirtti. Evinde bilgisayar, internet bulunmayan, akıllı telefon sahibi olmayan velilerimizin çokluğu dile getirildi. Bu öğrenciler için sıklıkla telefon görüşmeleri yapıldığı, televizyondan dersleri takip etmeleri için tavsiyede bulunulduğu belirtildi.

9-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE İZLENİLEN YÖNTEMLER:

Birinci dönemde değerlendire sınavlarının zamanında ve ortak yapıldığı, ikinci dönem pandemi sürecinde ise Eba çalışma raporlarına göre öğrencilerin yönlendirildiği, WhatsApp üzerinden gönderilen çalışmaların değerlendirmelerinin yapıldığı belirtildi.
“İlk defa bu kadar çok dijital eğitim ortamı kullandık. Bazı öğrencilerimiz online deneme sınavlarına bile katılım gösterdiler. Teknik imkânlar el verseydi; Kahoot, Testmoz, Quizlet, examtime gibi uygulamaları da verimli kullanabilirdik. Bu süreç bizlere teknolojinin önemini ve katıldığımız eğitimlerin değerini bir kere daha kanıtladı. Bundan sonraki velilerimizi öğrencilerimiz için teknik imkânlar sağlamaları konusunda bilinçlendirmeliyiz. Maddi kaynak arayışına girmeli ve ekonomik olarak yeterli imkân bulamayan öğrencilerimizi de çağın gerekleri ile donatmaya çalışmalıyız,” diyen Funda Menekşe’nin görüşlerine Gürsel Yıldırım da katıldığını belirtti.

10-ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Sınıflarda ve genel olarak okul bünyesinde davranış problemi olan öğrenciler olmadığı yönünde görüşler belirtildi.


11- YAPILAN SOSYAL ve KÜLTÜREL  ETKİNLİKLER İLE RAHBERLİK FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dördüncü sınıflar olarak birinci dönemde gerek toplum hizmeti olarak düzenlenen faaliyetlerin, gerekse öğrenci gelişimine katkıda bulunacak sosyal- kültürel etkinliklerin zamanında, planlamaya uygun olarak yerine getirildiği, zamanında modüle işlendiği, özellikle Bilim Fuarı etkinliğinin oldukça verimli geçtiği … tarafından söylendi. Rafadan Tayfa filmini izlerken öğrencilerin ne kadar keyif aldıkları, düzenlenen kermesle yardımlaşma değerini pekiştirdikleri … tarafından hatırlatıldı. Rehberlik faaliyetlerinin uzaktan eğitim sürecinde bile devam ettiği vurgulandı. Öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullar konusunda bilgilendirildiği ve bu okullara yönlendirildiği belirtildi.

12-DİLEK VE TEMENNİLER:                                                   

…., zümresi ile uzun yıllardır işbirliği içinde yürüttükleri çalışmalar sebebiyle …’a teşekkür etti. …, aralarındaki bu ortak hareket bilincinden memnun olduğunu ve devamlılığı olacağına dair inancının da tam olduğunu ifade etti.
2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılının yüz yüze eğitimle, sağlıklı günlerde sürdürülmesi temenni edildi.

12-KAPANIŞ:

Toplantı bağlantısı Funda Menekşe tarafından katılımcılara teşekkür edilerek kapatıldı.
            2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
… İLKOKULU
SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
 ALINAN KARARLAR

           
1.      Birinci sınıflara hazırlık için sınıfların düzenlenmesine karar verildi.
2.      Eylül dönemi telafi eğitimleri için velilerin bilgilendirilmesine ve katılımın sağlanmasına karar verildi.
3.      Eğitim öğretimde öğrenci merkezli etkinlikler yapılması kararlaştırıldı.
4.      Alışılmış yöntemlerin yanında dijital platformlarında kullanılmasına karar verildi.
5.      Sosyal etkinlikler planlanırken sınıf düzeyinin gözetilmesi, çevre şartlarına faydalı olacak toplum hizmeti faaliyetlerinin artırılmasına karar verildi.
6.      Çalışmalarda ürün odaklı olunmasına, ezberci yaklaşımlardan kaçınılmasına karar verildi.
7.      Velilerle işbirliğine gidilerek okul ve öğrenci ihtiyaçlarımızın karşılanmasında maddi kaynak oluşturabilecek sponsor arayışına girilmesine karar verildi.
8.      Öğretmenler arasındaki eşgüdümlü hareket,  işbirliği ve dayanışma anlayışının sürdürülmesine karar verildi.


..
4/A Sınıf Öğretmeni                                                                                               4/B Sınıf Öğretmeniİncelendi
 24.06.2020
…….
Okul Müdürü

EK1
MUSTAFA ÖNER İLKOKULU
4- A SINIFI UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
                            Uzaktan eğitim sürecinde aşağıda sınıflandırılmış olan iş ve işlemler yürütülmüştür. Teknolojik imkân konusunda dezavantaj yaşayan öğrencilerimize de farklı yollardan ulaşılmaya çalışılmıştır.

REHBERLİK FAALİYETLERİ
·         Covid-19 Uzaktan Eğitim Süreci Veli Bilgilendirme Broşürü hazırlanmış ve velilerimize ulaştırılmıştır.
·         Evde, aile ile birlikte veya bireysel olarak oynanabilecek oyun, yapılabilecek eğitsel faaliyetler ile ilgili el kitapçığı düzenlenmiş ( Sayın Ziya Selçuk’un önerilerinden yola çıkarak) velilerimize ulaştırılmıştır.
·         Bütün velilerle telefon iletişimi sağlanarak ev ortamı ve sürecin işlenişiyle ilgili bilgi alınmıştır. Verimli ders çalışma planlaması yapılmıştır.
·         Resmi yazılardan velileri/öğrencileri ilgilendirenler duyurulmuştur.
·         Öğrencilere mezuniyetleri sebebiyle mektup yollanarak ileriki yaşamlarında başarılar dilenilmiş ve nasihatlerde bulunulmuştur.
·         Sınavla öğrenci alan okullar (Hafızlık okulu ya da özel okullar gibi) hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER

·         23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için evlerin bayraklarla donatılması, öğrencilerimizin ev pencerelerini süslemesi üzerine EVİMİZDE BAYRAM VAR projesi geliştirilmiş ve katılım üst düzeyde sağlanmıştır.
·         Bu süreçte velilerimiz Kızılay Kan Bağışı kampanyasına davet edilmiştir. Öğrencilerimizden Kızılay ve yardımlaşma değerimiz üzerine afişler hazırlaması istenmiştir.  (5 öğrenci katılım sağlamıştır)
·         19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şiir ve Atatürk’ün özdeyişlerinden birini okuma çalışması yapılmış ve velilerimiz de çalışmalara katılmıştır.
·         Yaşlılarımız için evlere gıda ve ihtiyaç servisi yapılması, bu konuda öğrencilerimize örnek olunarak, büyüklere saygı değerinin pekiştirilmesi sağlanmıştır.

AKADEMİK FAALİYETLER
Eba Tv
E- okul
Eba Canlı Ders
WhatsApp

Tüm öğrencilerin  Eba
Tv de yayınlanan dersleri takip ettikleri konusunda gerek fotoğraf, gerekse anlık telefon aramaları ile bilgi alınmış, veliler sıklıkla süreci takip konusunda teşvik edilmişlerdir. 
Eba üzerinden öğrencilere, mihver derslerden;
Konu Anlatımları,
Alıştırmalar, Tarama Testleri yollanmıştır. 11 öğrencimizden 8 tanesi çalışmaları tamamen/kısmen yapmıştır. Çalışmalarla ilgili raporlar zamanında kontrol edilmiştir.
Öğrenci portfolyoları takip edilmiş, yorumlarla teşvik edilmeye çalışılmıştır.

Bu süreçte okul idaresi tarafından atanan on canlı dersten sadece bir tanesi teknik ulaşım zorluğu sebebiyle yapılamamış, geri kalan dersler işlenmiştir. Derslere en yoğun katılım olduğu gün, dört öğrencimiz derse iştirak edebilmiştir. Derse katılımın az olmasının temel sebebi öğrencilerimizin ekonomik düzeyinin teknolojiye ulaşmayı kısıtlamasındandır.
Sınıf için oluşturulan grup aktif olarak kullanılmış, PDF formatında çalışmalarla dersler pekiştirilmiş, konu anlatım videoları yollanmış, ders kitaplarının takibi sağlanmış ve görevlendirmelerin düzenli olarak geri dönütleri alınmıştır. Ağırlıklı olarak erkek velilerimizde akıllı telefon bulunduğundan akşam saatlerinde iletişim yoğunlaşmış ve bir öğrenci haricinde tüm öğrencilerimize uygulama üzerinden ulaşılabilmiştir.

SÜRECİN OLUMLU YÖNLERİ
                Bu süreçte öğrencilerimiz teknolojinin önemini daha fazla kavramışlardır. Zorluklar karşısında dayanışma içinde olma, kişisel temizlik, yardımlaşma, düzenli çalışmanın önemi gibi değerler konusunda bilinçlenmişler ve insanın sosyal bir varlık olduğu konusundaki farkındalıkları artmıştır. Okul ortamından uzakta kalsalar bile öz yönetimi ve denetimi sağlayan öğrenciler farklarını ortaya koyma fırsatı bulmuşlardır.  

SÜRECİN OLUMSUZ YÖNLERİ
             Özellikle teknolojiye erişim düzeyi düşük; sosyo-ekonomik açıdan istenilen düzeyin altındaki mahallelerden birinde bulunan okullardan olduğumuz için, teknolojik imkânlardan istenilen düzeyde yararlanılamamıştır. Velilerin ellerinde mevcut bulunan cihazların önerilen uygulamaları kaldıramadığı ya da yabancı dil sıkıntısı sebebiyle belli uygulamaları açmakta zorlandıkları tespit edilmiş, Kahoot, Teams, Zoom, Quizlet gibi uygulamalarda yapılan girişimlerden verim elde edilememiştir.
         Dokunsal iletişimi seven, sosyal kabul görme eğilimin yoğunlaştığı,  bir gruba ait olma bilincinin geliştiği bu yaş grubu öğrencilerinin okuldan ve sosyal ortamdan uzak kalmış olmaları onları duygusallaştırmıştır. Rehberlik faaliyetlerinin yoğunluklu konusu özlemek ve yalnız hissetmek üzerine olmuştur. Soyutlanmış gibi hissettikleri, planlarının bozulması sebebiyle çabuk öfkelendikleri gözlenmiştir. Velilerin eğitim seviyelerinin düşük olması nedeniyle yüz yüze eğitimde elde edilen verim,  uzaktan eğitimde yeterince elde edilememiştir.

4-A Sınıf Öğretmeni


EK2
MUSTAFA ÖNER İLKOKULU
4- B SINIFI UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
                            Uzaktan eğitim sürecinde aşağıda sınıflandırılmış olan iş ve işlemler yürütülmüştür. Teknolojik imkân konusunda dezavantaj yaşayan öğrencilerimize de farklı yollardan ulaşılmaya çalışılmıştır.
REHBERLİK FAALİYETLERİ
·         Covid-19 Uzaktan Eğitim Süreci Veli Bilgilendirme Broşürü hazırlanmış ve velilerimize ulaştırılmıştır.
·         Evde, aile ile birlikte veya bireysel olarak oynanabilecek oyun, yapılabilecek eğitsel faaliyetler ile ilgili el kitapçığı düzenlenmiş ( Sayın Ziya Selçuk’un önerilerinden yola çıkarak) velilerimize ulaştırılmıştır.
·         Bütün velilerle telefon iletişimi sağlanarak ev ortamı ve sürecin işlenişiyle ilgili bilgi alınmıştır.
·         Sınavla öğrenci alan okullar (Hafızlık okulu ya da özel okullar gibi) hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
·         Resmi yazılardan velileri/öğrencileri ilgilendirenler duyurulmuştur.

SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER

·         23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için evlerin bayraklarla donatılması, öğrencilerimizin ev pencerelerini süslemesi üzerine EVİMİZDE BAYRAM VAR projesi geliştirilmiş ve katılım üst düzeyde sağlanmıştır.
·         Bu süreçte velilerimiz Kızılay Kan Bağışı kampanyasına davet edilmiştir. 
·         Yaşlılarımız için evlere gıda ve ihtiyaç servisi yapılması, bu konuda öğrencilerimize örnek olunarak, büyüklere saygı değerinin pekiştirilmesi sağlanmıştır.

AKADEMİK FAALİYETLER
Eba Tv
E- okul
Eba Canlı Ders
WhatsApp

Tüm öğrencilerin  Eba
Tv de yayınlanan dersleri takip ettikleri gözlenmiş, , veliler sıklıkla süreci takip konusunda teşvik edilmişlerdir. 
Eba üzerinden öğrencilere, mihver derslerden;
Konu Anlatımları,
Alıştırmalar, Tarama Testleri yollanmıştır. Öğrencimizden 4 tanesi çalışmaları tamamen/kısmen yapmıştır. Çalışmalarla ilgili raporlar zamanında kontrol edilmiştir.

Bu süreçte okul idaresi tarafından atanan derslerden iki tanesi işlenmiş, diğerlerine öğrenci katılımı olmamıştır. Derslere en yoğun katılım olduğu gün, dört öğrencimiz derse iştirak etmiştir. Derse katılımın az olmasının temel sebebi öğrencilerimizin ekonomik düzeyinin teknolojiye ulaşmayı kısıtlamasındandır.
Sınıf için oluşturulan grup aktif olarak kullanılmış, PDF formatında çalışmalarla dersler pekiştirilmiş, konu anlatım videoları yollanmış, ders kitaplarının takibi sağlanmış ve görevlendirmelerin düzenli olarak geri dönütleri alınmıştır.

SÜRECİN OLUMLU YÖNLERİ
                Bu süreçte öğrencilerimiz teknolojinin önemini daha fazla kavramışlardır. Zorluklar karşısında dayanışma içinde olma, kişisel temizlik, yardımlaşma, düzenli çalışmanın önemi gibi değerler konusunda bilinçlenmişler ve insanın sosyal bir varlık olduğu konusundaki farkındalıkları artmıştır. Okul ortamından uzakta kalsalar bile öz yönetimi ve denetimi sağlayan öğrenciler farklarını ortaya koyma fırsatı bulmuşlardır. 

SÜRECİN OLUMSUZ YÖNLERİ
             Özellikle teknolojiye erişim düzeyi düşük; sosyo-ekonomik açıdan istenilen düzeyin altındaki mahallelerden birinde bulunan okullardan olduğumuz için, teknolojik imkânlardan istenilen düzeyde yararlanılamamıştır.  Velilerin eğitim seviyelerinin düşük olması nedeniyle yüz yüze eğitimde elde edilen verim,  uzaktan eğitimde yeterince elde edilememiştir.

….
4-B Sınıf Öğretmeni…. 2020- 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI          EK-3
4. SINIFLAR TELAFİ EĞİTİM PROGRAMI PLANI

1. HAFTA (31 AĞUSTOS - 4 EYLÜL)
DERSLER
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.DERS: TÜRKÇE
T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.23. Metin türlerini ayırt eder.

T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.4.8. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

2.DERS:
MATEMATİK
M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.


M.4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.


M.4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.M.4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.

M.4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kağıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.


M.4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.

M.4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.

M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.

M.4.2.3.5. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.

3.DERS: FEN BİLİMLERİ
F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.

F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.

F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.


F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.

F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.

F.4.5.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.

4.DERS:
SOSYAL BİLGİLER
SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.

SB.4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.

SB.4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.

Mihver dersler ders saatleri içinde işlenecek olup Trafik Güvenliği, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Beden Eğitimi ve Oyun, Görsel Sanatlar, Müzik dersleri kazanımlarına Mihver derslerle ilişkiler kurularak yer verilecek, teneffüs araları öğretmen gözetiminde sportif ve sosyal etkinliklerle geçirilecektir.


2. HAFTA (7 EYLÜL – 11 EYLÜL)
DERSLER
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.DERS: TÜRKÇE
T.4.4.6. Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.
T.4.3.31. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.

T.4.1.11. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir
T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.

T.4.3.25. Yönergeleri kavrar.

T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar

2.DERS:
MATEMATİK
M.4.2.2.1. Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.

M.4.2.2.2. Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.


M.4.3.1.1. Standart uzunluk ölçme birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

M.4.3.1.2. Uzunluk ölçme birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar.

M.4.3.1.3. Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.

M.4.3.1.4. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer.

M.4.3.2.1. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar.

M.4.3.2.2. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.

M.4.3.2.3. Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer.M.4.3.3.2. Kare ve dikdörtgenin alanını toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkilendirir.

3.DERS: FEN BİLİMLERİ
F.4.5.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.
F.4.5.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.

F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.

F.4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır.

F.4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır.
4.DERS:
SOSYAL BİLGİLER
SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.

SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.

SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.

SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.

SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.

Mihver dersler ders saatleri içinde işlenecek olup Trafik Güvenliği, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Beden Eğitimi ve Oyun, Görsel Sanatlar, Müzik dersleri kazanımlarına Mihver derslerle ilişkiler kurularak yer verilecek, teneffüs araları öğretmen gözetiminde sportif ve sosyal etkinliklerle geçirilecektir.
3. HAFTA (14 EYLÜL - 18 EYLÜL)
DERSLER
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1.DERS: TÜRKÇE
T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.

T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.


T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar
T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.4.3.36. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Genel değerlendirme etkinlikleri yapar.
2.DERS:
MATEMATİK
M.4.3.5.1. Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder.
M.4.3.5.2. Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır.
M.4.3.5.3. Ton ve miligramın kullanıldığı yerleri belirler.

M.4.3.5.4. Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.

M.4.3.5.5. Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözer.
M.4.3.6.1. Mililitrenin kullanıldığı yerleri açıklar.

M.4.3.6.2. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.M.4.3.6.3. Litre ve mililitreyi miktar belirtmek için bir arada kullanır.

M.4.3.6.4. Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.
M.4.3.6.5. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer.

3.DERS: FEN BİLİMLERİ
F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar.

F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar.

F.4.7.1.3. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer devre elemanı olduğunu bilir.

F.4.7.1.3. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer devre elemanı olduğunu bilir.

Genel tekrar çalışmaları yapar.
4.DERS:
SOSYAL BİLGİLER
SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.

SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.

SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.


SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.
Mihver dersler ders saatleri içinde işlenecek olup Trafik Güvenliği, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Beden Eğitimi ve Oyun, Görsel Sanatlar, Müzik dersleri kazanımlarına Mihver derslerle ilişkiler kurularak yer verilecek, teneffüs araları öğretmen gözetiminde sportif ve sosyal etkinliklerle geçirilecektir.

Telafi eğitimi süresince derslerin işleniş süreleri arasında öğrenci düzeyi gereksinimlerine göre geçişler yapılabilecektir.

4-A Sınıf Öğretmeni                                                                                                                                              4-BSınıf Öğretmeni

Uygundur
….
Okul Müdürü

0 yorum:

Yorum Gönder