Sıcak!

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayınları

2019 2020 eğitim öğretim yılı 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları TUTKU KİTAP Yayınları


2019 2020 9. Sınıf Coğrafya Tutku Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları


Sayfa 12 

1. “Doğaya adapte olma, doğayı kendine adapte et!” sözünden ne anlıyorsunuz? Sizce böyle bir bakış açısının çevre üzerindeki etkileri nasıl olur? Açıklayınız.
“Doğaya adapte olma, doğayı adapte et!”. Bu sloganı duyunca aklınıza ilk gelen canlı türü nedir? Bence hepimiz bunun yanıtını biliyoruz, zaten bu duruma uyan ikinci bir varlık yok yeryüzünde. Bizleri, dünyanın geriye kalanıyla ayıran, farklı kılan yegane nitelik bu bence. Hayatta kalma yöntemi olarak çevre ile uyum yerine mücadeleyi seçmek... Bu, bizi dünya üzerinde bu kadar geniş alanlara, değişik iklimlere yayılabilen ve başarılı olan çok az türden biri yapan özelliğimizdir
2. Doğal ve beşerî unsur kavramlarını araştırarak aralarındaki farkları tespit ediniz.
Doğal unsular insan eli değmemiş,doğada kendi var olan unsurlara denmektedir.
Örnek : Göl, ada, deniz, plato.
Beşeri unsurlar ise,insanların yaptığı şeylerdir.
Örnek : Binalar barajlar yapılar.
3. Doğanın insan yaşamına, insanın da doğa üzerindeki etkisine örnekler veriniz.
DOĞANIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE ÖRNEKLER
İnsanların barınma ihtiyaçları tartışmaya kapalı bir konudur. Bu anlamda kayaçların kolay aşındığı yerlerde insanların kayaçlara şekil vererek konut ihtiyaçlarını karşılamaları bir örnektir.
Çöl iklimine sahip yerlerde insanlar taşımacılık veya ulaşım için deve gibi su ihtiyacı düşük olan hayvanları tercih ederler.
Akarsuya yakın yerlerde oturan insanlar ulaşımlarını akarsular üzerinden sandallarla yaparlar.
Soğuk iklimlerde yaşayan insanlar, örneğin Kanada ülkesi gibi, kalın kıyafetlerle dışarı çıkmayı, kalın kıyafetlerle oturmayı tercih ederler. Bu da doğanın yani iklimin insanlar üzerindeki etkisine bir diğer örnek olarak verilebilir.
İNSANIN DOĞA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
1-Barajlar
2-Hidroelektrik Santrallerİ
3-Rüzgar Enerjisi

4-Set Gölleri
5-Yaylaların kullanımı
DOĞANI İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1- Kışın kalın yazın ince giyinmek
2- Meskenlerin kerpiç ve beton olması
3-İklime göre karakterler
4- Doğanın fazla yağış göstermesi ile sellerin olması
5-Yüksek enlemli yerlerde tepelere ve kurulması
1. Aşağıdaki görselde yer alan doğal ve beşerî unsurları tespit ediniz.
2. Görseldeki beşerî ortamın gelişmesini etkileyen faktörler nelerdir?
3. Beşerî ortamdaki gelişmenin devam etmesi doğal ortamda ne gibi değişikliklere neden olabilir?

Sayfa 19

Aşağıdaki diyagramda doğal ortamlar ve unsurlar, fiziki coğrafyanın bunları inceleyen alt dalları ile coğrafyanın yararlandığı bazı bilim dalları gösterilmiştir. Boş bırakılan yerleri örnekten de yararlanarak uygun şekilde doldurunuz.
DOĞAL ORTAMLAR :
DOĞAL UNSURLAR :
COĞRAFYANIN DALLARI :

Sayfa 24-26

1. ÜNİTE 1. BÖLÜM ÖLÇME - DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A- Aşağıdaki soruları, verilen öncüllerden yararlanarak cevaplayınız.
1. Yukarıdaki Dünya haritası üzerinde bazı alanlar numaralarla gösterilmiş ve bu alanlara ait görseller verilmiştir. Soruları haritaya ve görsellere göre cevaplandırınız.
a. Kaç numaralı bölgelerde doğanın insan üzerindeki etkisi daha fazladır? Niçin?
1, 3, 4, 6, 8, 9. Çünkü 1, 4, 9’da soğuk, 6’da çöl iklim koşulları etkilidir. 8. Dağlık bölge
b. Kaç numaralı bölgelerde doğanın insan üzerindeki etkisi daha azdır? Niçin?

2 ve 5. Çünkü bu bölgelerde yüksek teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde insanlar doğanın etkisini kontrol altına
alabilmektedir.
c. Kaç numaralı bölgelerde yaşayan insanlar mesken yapımında genellikle sertleşmiş kar kullanır? (1, 4 ve 9)
ç. Kaç numaralı bölgelerde yaşayan insanlar mesken yapımında genellikle toprak kullanır? (6)
d. Kaç numaralı bölgelerde aşırı yağış ve nem, insanların yaşamını olumsuz etkilemektedir? (3 ve 7)
e. Kaç numaralı bölgelerde yüksek sıcaklıklar, insanların yaşamını olumsuz etkilemektedir? (3, 6 ve 7)
f. Kaç numaralı bölgelerde gür bitki örtüsü, insanların yaşamını olumsuz etkilemektedir? (3 ve 7)
g. Kaç numaralı bölgelerde yaşayan insanlar, mevsimlere göre farklı özelliklerde kıyafet giyme ihtiyacını daha fazla hissetmektedir? (2 ve 5)
ğ. Kaç numaralı bölgelerde kişi başına balık tüketiminin daha fazla olması beklenir? (1, 4 ve 9)
h. Kaç numaralı bölgede yükselti ve yeryüzü şekillerinin engel olması, insanların yaşamını daha fazla olumsuz etkilemektedir? (8)
B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Doğal çevre ile insan arasında sürekli bir ilişki ve etkileşim vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde, insan ve doğa arasındaki etkileşim diğerlerinden farklıdır?
A) Verimli tarım alanlarının yerleşim alanına dönüştürülmesi
B) Dağlık alanlarda nüfus ve yerleşim alanlarının seyrek olması
C) Yer şekillerinin engebeli olduğu arazilere tünel ve köprüler yapılarak ulaşımın sağlanmas
D) Akarsular üzerinde barajlar kurularak elektrik üretimi yapılması
E) Denizin doldurulmasıyla elde edilen arazinin, yerleşim alanına dönüştürülmesi
2. İnsanlık tarihine baktığımızda insanların uygarlık seviyesi geliştikçe ilerleme kaydeden bilim ve teknolojik imkânlarla birlikte doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi azalmıştır. Günümüzde gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde doğal çevre üzerindeki etki, gelişmişlik düzeyi düşük olanlara göre çok daha belirgindir.
Buna göre yukarıdaki harita üzerinde taranarak numaralandırılan alanların hangilerinde doğal çevre üzerindeki etki çok daha belirgindir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
3. Aşağıdaki soruların hangisinde, bir coğrafi olayın yeryüzüne dağılışı sorgulanmaktadır?
A) Muson Asya’sının yoğun nüfus barındırmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
B) Gelişmiş ülkeler neden yoğun göç alır?
C) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüleri neden kuşaklar oluşturur?
D) Mersin’in yıllık sıcaklık ortalaması neden Sinop’tan daha fazladır?
E) Bozkır bitki örtüsü yeryüzünün hangi alanlarında yaygındır?
4. I. Biyosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır.
Canlılar küresini oluşturan insan, bitki ve hayvanların yeryüzüne dağılışını; bu dağılışta rol oynayan faktörleri inceler.
II. Atmosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. İklim tiplerini ve etki alanlarını inceler.
III. Hidrosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Su küreyi meydana getiren yer altı sularının, akarsuların, göllerin, denizlerin, okyanusların dolaşımını ve dağılışını inceler.
IV. Litosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Taş küreyi meydana getiren yer kabuğunun ve yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili iç ve dış kuvvetleri inceler.
Yukarıda verilenler içerisinde aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur?
A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Biyocoğrafya E) Kartoğrafya
5. Jeomorfoloji, litosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır.
Aşağıda verilenlerden hangisi jeomorfolojinin yararlandığı bilim dallarından biri değildir?
A) Limnoloji B) Litoloji C) Pedoloji D) Jeoloji E) Jeofizik
6. Coğrafya biliminin gelişimini çeşitli dönemlerde ele almak mümkündür. Her dönemde coğrafya bilimine katkıda bulunan bilim insanları olmuştur.
Coğrafya biliminin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde, aşağıdaki isimlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir dönemde yaşamıştır?
A) Eratosthenes B) Cari Ritter C) Friedrich Ratzel D) James Cook E) Humboldt
7. Doğa, Dünya’nın her yerinde aynı imkânları sunmaz. İnsanlar, yaşamını sürdürebilmek için doğanın sağladığı imkânlardan yararlanmak ve ortam koşullarıyla mücadele etmek zorundadır.
Buna göre yukarıdaki haritada taralı bölgeler ve insanların mücadele etmek zorunda kaldıkları olumsuz doğal koşulların eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
8. Kutuplara yakın yerlerde yaşayan insanlar, sıcaklıkların çok düşük olması nedeniyle yılın önemli bir kısmında kalın kürkler giyerler. Yıl boyunca sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu Orta Afrika’da ise insanlar ya oldukça ince kıyafetler giymekte ya da yarı çıplak yaşamaktadırlar. Mevsim kavramının belirgin olarak yaşandığı orta kuşakta ise insanlar yıl içindeki sıcaklık değişimine bağlı olarak daha fazla giysi değiştirme ihtiyacı hisseder.
Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan taralı alanlardan hangisinde insanların yıl içinde daha fazla giysi değiştirme ihtiyacı hissettikleri söylenebilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
9. Doğal çevre unsurlarından biri olan dağlar, iklim koşullarının uygun olmaması, tarım arazilerinin kısıtlı olması, ulaşım olanaklarının problemli olması gibi durumlarla insan yaşamı üzerinde olumsuz etkiler bırakır.
Buna göre haritada numaralandırılan taralı alanlardan hangisinde, insan yaşamı üzerinde olumsuz etkiler bırakan doğal unsur, yukarıda bahsedilenden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Sayfa 28


1. Güneş’in doğuda batıya göre erken doğup erken batmasının temel nedeni ne olabilir? Açıklayınız.
Güneşin doğması ve batması hem dünyanın hareketlerine hem de güneşin hareketlerine bağlıdır. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğünde gece gündüz olayı oluşmaktadır. Şimdi şöyle hayal edelim Dünyayı ortadan ikiye bölelim, Doğu-Batı şeklinde Güneş Dünyanın Doğu yüzüne bakarken Batı yüzü karanlık olur. Başka bir deyişle bir taraf gündüz bir taraf gece olur. Dünya yuvarlak ve elips şeklinde olduğu için Güneş Dünyanın sadece yarısına bakar. Bu döngü her gün böyle devam eder. Örnekleri çeşitlendirirsek Güneş ülkemizde doğduğunda, Çin boylamındaki ülkelerde Güneş batmış olur.
Gün içinde güneşin doğudan doğup batıdan batmasının zaman kavramına olan etkisi üzerine konuşalım;
- Dünyamız Batı'dan Doğu'ya doğru döndüğünden dolayı, Güneş Doğu'dan doğar ve Batı'dan batar. Bu döngü hiç değişmez.
- Yerel saatlerde farklılıklar yaşanır. Gün Doğu illerinde daha erken başlar. Güneş Doğu illerinde daha erken doğduğu için yerel saat farklılık gösterir.
- Güneş Batı'dan battığı için Batı illerinde güneş daha geç batar, ancak bu durum zaman kavramını etkilediğinden Güneş Doğu'da daha erken batmış olur, yani Doğu illerinde daha çabuk akşam olur.
2. Yerkürenin şekli ile ilgili geçmişten günümüze hangi görüşler ileri sürülmüştür? Araştırınız.

Eski zamanlarda yaşayan insanlar Dünya'nın şekli hakkında farklı düşüncelere sahiptiler. 
Bundan 4000 yıl önce yaşayan eski Mısırlılar Dünya'yı uzunca bir kutu, gökyüzünü de o kutunun kapağı gibi düşünüyorlardı.
Eski Hintliler ise Dünya'nın dört filin sırtında duran büyük bir daire biçiminde olduğuna inanıyorlardı. Onlara göre bu 4 fil de bir kaplumbağanın sırtında duruyor, kaplumbağa ise sonsuz bir denizde yüzüyordu.
Bazı kişiler dünya öküzün boynuzları üzerindedir, bazıları ise dünya düz bir tepsiden ibarettir demişlerdi. Ama aslında dünya yuvarlaktır ve bu çok net açıktır.
Dünya'nın şekliyle ilgili geçmişten bu güne bilim insanlarının görüşleri
THALES (TALES) : Milattan önce 6. yüzyılda Milet'te (Aydın) yaşamıştır. Thales, Dünya`nın daire şeklinde olduğunu ve etrafının sularla çevrili olduğunu düşünüyordu.
PİSAGOR : Pisagor, Dünya`nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi. Ancak Pisagor`un bu dediğine bilimle uğraşan kişilerin dışında inanan olmamıştı.
ARİSTO : Milattan önce 4. yüzyılda Makedonya`da yaşamıştır. Pisagor`dan iki yüzyıl sonra Aristo, gözlemleri sonunda Dünya`nın yuvarlak olduğunu kanıtladı.
BİRÛNİ (973-1048) : Orta Asyalı büyük Türk bilginidir. Dünya`mızın küreye benzediğini söylemiştir. Dünya`nın çapını bulmak için çalışmalarda bulunmuştur. Birûni`nin tespit ettiği değerler bugünkü rakamlara çok yakındır. Birûni, Amerika kıtasının var olduğunu Chrostopher Colombus'dan (Kristof Kolomb) 500 sene evvel haber vermiştir.
İDRÎSÎ (1100-1166) : İdrîsî, Dünya`nın küre şeklinde olduğunu düşünüyordu. İdrîsî`nin çizdiği dünya haritası, o güne kadar bilinen en iyi dünya haritası örneğidir. Onun çizdiği dünya haritalarından Avrupalı kâşifler de faydalanmıştır. İdrîsî`nin haritalarının Amerika`nın keşfi sırasında Kolomb tarafından kullandığı düşünülmektedir.
NİKOLAUS COPERNUCUS (NİKOLAS KOPERNİK) (1473-1543) : Güneş`in, Dünya`nın etrafında dönmediğini, Dünya`nın ve hatta gezegenlerin de Güneş`in etrafında döndüğünü ileri sürmüştür.
CHROSTOPHER COLOMBUS : Maceraperest bir denizci olan Kristof Kolomb Dünya`nın yuvarlak olduğunu kitaplardan okumuştu. 1492 yılında 3 küçük gemi ile birlikte yola çıktı. Devamlı batıya doğru gitti. Hindistan`a ulaştığını zannetti ama gittiği yer Amerika kıtasıydı. Eğer dünya yuvarlaksa yönünü değiştirmeden başladığı yere tekrar geleceğini biliyordu. Ama bunu başaramadan öldü. Ancak gemilerinden biri yola devam etti. Dünya`nın çevresini dolaşmış oldu.
GALİLEO GALİLEİ (GALİLE GALİLE) (1564-1642)
İcat ettiği teleskopla gök cisimlerini incelemiş, önemli astronomi keşifleri yapmıştır. Yaptığı gözlemlerle Kopernik`in “Dünya ve diğer gezegenler, Güneş`in etrafında dönüyor.” iddiasını desteklemiştir.
FERDİNAND MAGELLEAN (MACELLAN)
Macellan, dünyanın çevresini dolaşan ilk denizcidir. Bu seyahatleri sayesinde hem Dünya`nın yuvarlak olduğu ispatlanmış hem de Dünya`nın çevresinin uzunluğu belirlenmiştir.

3. Göçmen kuşların göç etmelerinin temel nedeni ne olabilir? Araştırınız.
Sıcaklıklar azaldığında ve günler kısaldığında, kuşlar başka yerlere doğru uçar. Bu kuşlar kırlangıç, kaz ve yaban ördeği gibi göçmen kuşlardır. Göç eden kuşlar, en iyi yaşam koşullarını ve besin kaynaklarını bulmak için sürekli olarak yer değiştirirler.
Kuşlar, sonbahar yaklaşırken, hem daha kolay yiyecek bulmak için hem de soğuk havalarda yaşamlarını sürdüremeyecekleri için göç ederler. Sonbahar ayları geldiğin, kuşlar daha sıcak bölgelere doğru yolculuk yapar. Bu yolculuk, toplu şekilde gerçekleşir. Göç, oldukça uzun sürdüğü ve yorucu olduğu için, kuşlar göç mevsimi geldiğinde, vücutlarında yağ depolarlar. Böylece uzun süre kilometrelerce yolu aşarken, depoladıkları yağı kullanırlar.

Kuşlar göç ederken genellikle “V” harfi oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Önde, lider kuşlar uçarken, diğer kuşlar “V” harfini oluşturacak şekilde sıralanır. Kuşlar, bu şekilde uçarak, kuvvetli hava akımından kurtulur ve daha kolay yol alırlar.
4. Yaz mevsiminde Sinop’ta hava Mersin’den daha geç kararmaktadır. Bunun temel nedeni ne olabilir? Araştırınız.
5. Yaşadığınız yerde namaz vakitleri yıl içinde sürekli niçin değişmektedir? Araştırınız.
4. Ünite Cevapları (Sayfa 192-200 Aralığı)


3. Ünite Cevapları (Sayfa 174-190 Aralığı)


2. Ünite Cevapları (Sayfa 151-172 Aralığı)


1. Ünite Cevapları (Sayfa 71-149 Aralığı)


Hayvanlarla birlikte uzaklara taşınabilir. Yaygın olarak görülen ise tatlı ve taze meyvelerin, bunları yiyen hayvanlar sa­yesinde yayılmalarıdır. Meyve yendiğinde to­humlar hayvanın sindirim sisteminden geçer ve dışkı yoluyla farklı yerlere taşınır.

Çevre koşulları değişmediği sürece bu canlı, kendisinin kopyası olan çok sayıda yeni yavru bireyler meydana getirebilir. Onlar da bu ortamda yaşayıp çoğalabilir. Çevre koşullarında meydana gelecek olumsuz yöndeki bir değişme aynı kalıtsal özelliklere sahip canlı türünün bireylerinin ölümüne neden olabilir.
9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayınları

Birçok çiçekli bitki, örneğin gül, sardunya, iris gibi türler eşeyli üremeyi sürdürürken ya­şamlarının bir bölümünde de eşeysiz üremeyle çoğalabilir. Omurgasız hayvanlardan ör­neğin denizanası, mercan, solucan ve bazı derisi dikenliler de eşeysiz üreyebilir. Eşeysiz üreme bölünme, tomurcuklanma, vejetatif üreme ve rejenerasyon yoluyla olabilir.

0 yorum:

Yorum Gönderme