Sıcak!

8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayınları

2020 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayınları

8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları TUTKU KİTAP Yayınları

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYISINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sayfa 9

1. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
 • Cevap: 610 yılında Hira mağarasında indirilmeye başlanan günümüze kadar tevatür yoluyla  ulaştırılan 23 yıllık zaman diliminde parça parça indirilen 6666 ayet, 114 sure ve 30 cüzden oluşan muciz bir Allah kelamıdır.
2. Tevhid, nübüvvet, risalet, ahiret, takva, sulh kavramlarının anlamlarını araştırınız.
 • Cevap:
Tevhid: Allah’ın varlığına, birliğine, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığına, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır. Bu inancı açıklayan Lâ İlâhe İllallah cümlesine kelime-i tevhid denir ve sık sık tekrarlanır.
Nübüvvet; Akıl sahibi kulların üzerlerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında Allah ile kulları arasında yapılan elçilik demektir.
Ahiret :
Ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. Dini inançlara göre ahiret ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden hayatın adıdır.Yeniden dirilme ile başlayıp sonsuza kadar sürüp gidecek olan hayata ahiret hayatı ve bu hayatın geçtiği aleme de ahiret alemi veya öteki dünya denir
RISALET anlamı:
Birisini bir vazife ile bir yere göndermek. 2. Peygamberlik. Büyük kitapla gelen peygamberlik.
Takva, Allahü tealadan korkup, yasak ettiği şeylerden elini çekmek, uzaklaşmaktır. İnsana dünyada ve ahirette zarar veren her şey, kötü ahlaktan meydana gelmektedir. Yani, zararların, kötülüklerin başı, kötü huylu olmaktır. Kötülüklerden sakınmaya Takva denir.
sulh:Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum,
Kur’an’dan, Allah’ın (c.c.)* birliğini konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız.
3. Kur’an’dan, Allah’ın (c.c.)* birliğini konu alan iki ayet bularak defterinize yazınız.
 • Cevap: Göklerde ve yerde Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren öyle deliller var ki! Onlar, bu delillerle sürekli iç içe, yan yana bulunurlar, fakat üzerinde hiç düşünmeden tam bir aldırmazlık içinde onlardan yüz çevirirler! Yusuf/105O Allah ki, yeryüzünü enine boyuna yayıp genişletti, oraya yerinden oynatılamaz dağlar yerleştirdi, nehirler akıttı ve orada her bir ürünü çifter çifter yetiştirdi. O, sürekli olarak geceyi de gündüze bürüyüp duruyor. Doğrusu bütün bunlarda, sistemli düşünebilen kimseler için nice deliller, alınacak nice dersler vardır. Rad/3
4. Bir Kur’an mealinden, Yusuf suresini okuyunuz ve bu surenin içeriği hakkında bilgi edininiz.
 • Cevap: Hz Yusuf’un kardeşlerinin onu kıskanması sonucu bir kuyuya atması ve ardından onu bulan bir köle tacirinin onu Mısır’a götürüp Mısır’da yaşanan soylu bir adama satmasını ardından iftiraya uğrayarak hapse arılmasını konu alır. Yusuf hapisten rüyaları yorumlama yeteneği sayesinde çıkar ve kralın çok sevdiği ve güvendiği biri haline gelir. Ve Mısır valisi gibi bir göreve getirilir. 7 yıllık bolluk ve 7 yıllık kuraklık sürecinde kendisinden buğday almak için gelen kardeşleriyle karşılaşır ve onları affederek Mısır’a getirtir.
5. Hucurât suresini bir Kur’an mealinden okuyarak bu sureden ahlaki ilkeler çıkarınız. Çıkardığınız ilkeleri defterinize not ediniz.
 • Cevap: Alay etmenin ve kötü lakaplar takmanın kötü davranışlar olduğu vurgulanmış. Gıybet ve suizandan bahsedilmiş. Kişiler hakkında kötü düşüncelere kapılmak ya da arkalarından konuşmanın kötü şeyler olduğu vurgulanmış. Kısaca, yüksek sesle konuşmak, başkalarının arkasından konuşmak veya kötü düşüncelere kapılmak ve alay etmenin kötü davranışlar olduğu vurgulanıyor.

Sayfa 10

Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran özellikler nelerdir?
Cevap:
 1. O, Peygamberimiz’e diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre ayetler ve sureler halinde indirilmiştir.
 2. Kur’an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilahi kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.
 3. Kur’an, bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gelmiş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır.
 4. O, Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır.
 5. Kur’an’ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez.
 6. Kur’an’ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır.
 7. Kur’an, aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilafları çözüme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir.

Sayfa 13

M. Âkif Ersoy, aşağıdaki dizelerinde neler anlatmaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Bizler dinimizi öğrenmek ve onun öğretisinde yaşamak için, bizzat elde Kur’an çaba harcıyor muyuz? Eğer hiçbir çaba harcamıyor da, birilerinin sözleriyle yaşıyorsak imanımızı, doğru bir yol üzerinde olduğumuza, asla emin olamamayız. Bu çok büyük bir risk, değil mi sizce? Allah sizleri doğru yola ulaştıracak, FURKAN ı gönderdim diyorsa, onu anlayarak ve düşünerek mutlaka okumalı ve yalnız Kur’an ın hükümleri doğrultusunda mutlaka yaşamalıyız. Çünkü peygamberimiz ümmetine, yalnız Kur’an ile hükmetmiştir.

Sayfa 14

Allah’ın bir olması ne demektir?
 • Cevap: Bizler dinimizi öğrenmek ve onun öğretisinde yaşamak için, bizzat elde Kur’an çaba harcıyor muyuz? Eğer hiçbir çaba harcamıyor da, birilerinin sözleriyle yaşıyorsak imanımızı, doğru bir yol üzerinde olduğumuza, asla emin olamamayız. Bu çok büyük bir risk, değil mi sizce? Allah sizleri doğru yola ulaştıracak, FURKAN ı gönderdim diyorsa, onu anlayarak ve düşünerek mutlaka okumalı ve yalnız Kur’an ın hükümleri doğrultusunda mutlaka yaşamalıyız. Çünkü peygamberimiz ümmetine, yalnız Kur’an ile hükmetmiştir.

Sayfa 16

İhlâs suresinde Cenab-ı Allah’ın (c.c.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
 • Cevap: Allah’ın tek olması. Allah’ ın herşeyden farklı olması,hiç kimseye benzememesi. Kimseden dünyaya gelmemiş ve onun evladı olan hiçbir canlı yoktur. Yani hep var olduğu. Allah kimseye muhtaç değildir.

Sayfa 17

Yukarıdaki ayet-i kerimelere göre birden fazla ilah olsa kâinatta neler yaşanırdı? Beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Kâinatta kemal sıfatları ile muttasıf, yani ilmi, kudreti, iradesi mutlak ve sınırsız olan birden fazla ilah bulunsaydı, farazî olarak şu ihtimaller olabilirdi:
 1. Onlardan yalnız birinin hükmü yürüseydi diğerleri âciz ve noksan olurlardı ki bu ilah olmakla bağdaştırılamaz.
 2. Her biri eşit kudret ve hakimiyete sahip olsalardı, ayrı ayrı nizamların bulunması gerekirdi. O takdirde de, mevcut olan bu nizam bulunmazdı.
 3. İlahların fazla değil, sadece iki tane olup bunların bir tek nizam kurup birleştikleri varsayılırsa, iki etkenin (illetin) bir nesne (malül) üzerinde çekişmesi sonucu ortaya çıkar, nizamın devamı imkânsız olurdu.
 4. Birbirleriyle anlaşmazlık halinde olsalardı zaten baştan beri nizam kurulamazdı. Bu âyet-i kerime kelam ilminde, tevhidin ispatında en önemli kaynak teşkil eden esaslardan biridir. Kelamda buna bürhan-ı temânu’ adı verilir.

Sayfa 18

Peygamberler niçin gönderilmiştir? Düşününüz.
 • Cevap: Peygamberler, yüce Allah’ın insanlar arasından seçtiği ve diğer insanlara Allah’ın dinini, emir ve yasaklarını bildirmeleri için görevlendirdiği şerefli yüce kimselerdir. İnsanların böyle yol göstericilere ihtiyacı vardır. Çünkü bilmediklerimizi sadece aklımızın yardımıyla öğrenemeyiz. Allah’u Teala, insanlara en güzel yolu göstermek için kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Peygamberler üstün özelliklere sahip olan filozof, bilimadamları, liderler, önderler ve kahramanlarla eşit tutulamazlar. Peygamberler bunların hepsinden üstün şahsiyetlerdir. Kitabımız Kur’an-ı Kerim, bize dos doğru yolu gösterir. Peygamberler Allah’ın emirlerini açıklamış ve yaşantılarıyla bizlere örnek olmuşlardır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, bize belirli vakitlerde namaz kılmamızı emreder. Fakat namazımızı nasıl kılacağımızı açıklamaz. Bizler namazı nasıl kılacağımızı Peygamberimiz (s.a.v)’den öğreniriz. Yani Peygamberler Allah’ın emirlerini bizlere en güzel şekilde açıklayıp öğrettiler. İnsanlara en güzel örnek Allah’ın Peygamberleridir. Allah’u Teala bizim için son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’i en mükemmel örnek olarak göndermiştir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Yemin olsun ki Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için Resulullah güzel bir örnektir.” (Azhab Suresi:21)

Sayfa 21

Yukarıdaki ayet-i kerimelere göre peygamberler niçin gönderilmiştir ve onların görevleri nelerdir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Peygamberler insanları uyarmak için gönderilmiştir. Doğruyu Allah tarafından gönderilen mesajla insanlara aktarmakta aracılık etmişlerdir. Onlar bize cenneti müjdelemek ve cehennemden uyarmak için gelmişlerdir.

Sayfa 24

Ahiret günü denince aklınıza neler geliyor?
 • Cevap: Kıyametin kopmasından sonra insanların tekrardan dirilerek Rablerinin huzuruna çıktıkları edebi başlangıcın ilk safhası geliyor.

Sayfa 25

“Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir (Nihayet hepsi yok olur gider.). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.”
Yukarıdaki ayeti yorumlayınız. Bu ayet bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Sadece bu dünya var diye düşünerek yaşamak yanlıştır. Ahiret’i de düşünerek yaşamak gerekiyor.


Rüzgar Gülünün dönmesini sağlayan nedir?

Kara, hava ve suyun canlı yaşamındaki önemini araştıralım.hava ve suyun canlı yaşamındaki önemini araştıralım.

Aynı yön ve yükseklikte uçan bir uçak belli bir süre sonra başlangıç noktasına geri dönebilir. Sizce bunun sebebi nedir?

Dünya’nın katmanlarından canlıların yaşadığı yere en uzak olan katman hangisidir?

Dünya’mızı haşlanmış bir yumurtaya benzetecek olursak beyazı ve sarısı hangi katmanlara karşılık gelir?

8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Cevapları Tutku Kitap Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönderme