Sıcak!

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Lisans Yayınları

2019 2020 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Lisans Yayınları 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 
5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları LİSANS Yayınları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYISINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sayfa 9

1. Evrendeki mükemmel düzenle ilgili üç tane örnek bulup defterimize yazalım.
 • Cevap: Dünyanın devamlı aynı eksende dönmesi, Mevsimlerin belli bir sıra ile birbirini izlemesi, Dünyadaki her şeyin insan yaşamı için hazırlamış olması

2. Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamlarını araştırarak defterimize yazalım.
 • Cevap:
Rahman: Allah’ın bu dünyada yaratmış olduğu bütün canlılara merhamet etmesi
Rahim: Allah’ın ahirette sadece Müslümanlara merhamette bulunması
3. Dua ne demektir? Hangi durumlarda dua ederiz? Araştıralım
 • Cevap: İnsanların her an her saniye Rabbi ile iletişime geçmesidir. İnsanlar şükür, istek, teşekkür vb. konularda dua ederler.

4. Esmâ-i Hüsnâ ne demektir? Araştıralım
 • Cevap: Esma-i Hüsna: Allah’ın güzel isimlerine verilen tamlamadır. Allah’ın 99 ismi esma-i hüsna olarak nitelendirilir.
5. Hz. İbrahim (a.s.), tevhid inancına nasıl ulaşmıştır? Araştırarak defterimize yazalım.
 • Cevap: Hz. İbrahim müşrik bir toplum içerisinde doğmuştu. İnsanlar kendi yaptıkları putlara tapıyorlardı. Onun doğduğu zamanda dönemin Nemrut’una kahinlerin doğacak olan bir çocuğun onun krallığını yıkacağına dair bilgi vermelerinden dolayı yeni  doğan bütün erkek çocukların öldürülmesi emrini vermişti. Annesi bu yüzden Hz. İbrahim’i korumak amacıyla bir mağarada doğurdu. Bir süre orada kalan Hz. İbrahim büyüyüp dışarı çıktığında gökteki cisimlere bakarak onların tanrı olup olamayacağını sorguladı. Bir süre  sonra bu cisimlerin devamlılığı olmadığını görünce kendi tanrısının sürekli var olan hiç kimseye ihtiyaç duymayan her şeyin ona muhtaç olduğu bir varlık kanısına varmıştır. Böylelikle tevhid inancına varmıştır.

Sayfa 11

Evrende gördüğümüz mükemmel düzenle ilgili örnekleri aşağıdaki gibi listeleyelim.
1. Güneş’in her zaman doğudan doğması.
Cevap:

 1. Güneş’in her zaman doğudan doğması.
 2. Gece ve gündüzün olması
 3. Mevsimlerin olması

Sayfa 13

Evrende kendi kendine meydana gelen bir şey gösterebilir miyiz?
 • Cevap: Evrende hiçbir şey kendi kendine meydana gelmemektedir. Her şeyin bir faili vardır o da Allah’tır.

Sayfa 17

Sizce Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğüne inanan bir kişinin davranışları nasıl olur?
 • Cevap: Nasıl ki kamera olan yerlerde insanlar davranışlarında daha dikkatli ise Allah’ın kendisini her an gördüğüne inan insanda davranışlarında  dikkatli olur. Allah’ın istediği gibi yaşamaya çalışır.

Sayfa 20

Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi ne demektir?

 • Cevap: O’nun sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olması demektir. Her şeyi yok edebilecek veya olmayan bir şeyi yoktan var edebilecek güce sahip olması demektir.

Sayfa 21

Aşağıdaki boş kutucuklara Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının anlamlarını yazalım.
Allah’ın (c.c) isim ve sıfatları 
Basar: Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi
 • Cevap:
Kudret: Her şeye gücünün yetebilmesidir.
Semi: Allah’ın her şeyi işitmesi demektir.
Rahman: Bütün canlılara merhamet etmesi demektir.
Rahim: Sadece Müslümanlara merhamet etmesi demektir.
Kim çıkarır sabahleyin erkenden,
Dünyamıza ışık veren Güneşi?
Gece vakti denizlere serpilen,
Ay doğuyor; kim yapıyor bu işi?
Kışın kuru sandığımız fidana,
Baharda kim yeşillikler giydirir
Bülbül öter, yuva yapmış ormana
Bu sedayı ona acep kim verir?
Vatan, millet ne demektir bilmeden,
O sevgiyi kalbinize kim verdi?
Babanızdan güzel bir şey isterken,
Gönlünüze kim koyuyor ümidi?
Akşamüstü karanlıklar içinden,
Milyonlarca yıldızı kim parlatır?
İşte bütün bu şeyleri düşünen,
Yapan, eden, yaratan hep Allah’tır.

Şiire göre Allah’ın (c.c.) varlığını gösteren olayları sıralayalım.
 • Cevap: Güneş, gece ve gündüz, fidanın yetişmesi, bülbülün ötmesi, yıldızların parlaması…

Sayfa 22

Aşağıdaki bulutların içerisine Allah’ın (c.c.) isimlerini yazalım.
Allah’ın (c.c) Güzel isimleri (Esmai Hüsna)
Rahman
 • Cevap:
….Halik
….el- Aziz
….el- Kuddus
….el- Mumin

Sayfa 23

Dua kavramı hakkında neler biliyorsunuz ?
 • Cevap: Dua insanların Rabbi ile iletişime geçmesidir. İnsanlar her an Rabbi ile iletişime geçebilirler. Bunun için belli bir şekil belli bir zaman yoktur.

Sayfa 25

Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?
 • Cevap: Peygamber gönderilmiş oldukları toplumların onlara karşı kötü tutumlarına rağmen Allah’tan onları doğru yola ulaştırmalarını istemişlerdir. Tebliğ sürecinde önlerine çıkan zorluklar için Allah’tan yardım istemişlerdir.

Sayfa 26

Peygamberimiz yapmış olduğu dualarda Allah’tan (c.c.) neler istemiştir? Örnekte verildiği gibi kutucuklara yazalım.
Peygamberimizin Yaptığı Dualar 
Allahtan (c.c) faydalı ilim istemiştir.
 • Cevap:
Peygamberimizin yaptığı dualar:
“Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim)
“Allah’ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî;)
“Zorlu beladan, bedbahtlıktan, kötü kaderden ve düşmanların şamatasından Allah’a sığınırım.” (Buharî-Müslim)
“Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.” (Buharî-Müslim)
“Allah’ım kalbimi aydınlık kıl, lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah’ım, nurumu büyüt.” (Buharî-Müslim)
“Ey Hay ve Kayyum olan! Sadece Senden yardım isterim; Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.” (Hakim)
“Allah’ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.” (Müslim)

Sayfa 27

Kültürümüzde hangi durumlarda dua ederiz?
 • Cevap: Başımıza kötü bir şey geldiği zaman. Zor durumlarda olduğumuzda sığınacak başka bir liman bulamadığımızda. İstediğimiz bir şey olduğu zaman şükür amacıyla…

Sayfa 31

İhlas Suresi hakkında neler biliyoruz?
 • Cevap: Allah’ın varlığını, birliğini, hiçbir şeye muhtaç olmadığı ama her şeyin ona muhtaç olduğunu anlatan suredir. Kur’an-ı Kerim’in özü niteliğindedir.

Sayfa 33

Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.
 • Cevap:
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız.
 • Cevap:

Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.
 • Cevap:
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
 • Cevap:
1. Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına…..samed………denir.
2. Allah’ın (c.c.)…Rahim….ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.
3. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan…İhlas……Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.
4. Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere……….Esma-i Hüsna……………………denir.

Sayfa 34

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
 • Cevap:
Allah’ın (c.c.) görmesi için göze, aydınlığa, uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur. (D)
Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara “suhuf denir. (Y)
Allah (c.c.), Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir, (D)
İstediğimiz şekilde dua edebiliriz. (D)
Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan kimseye “Hanif denir. (D)
Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.
 • Cevap:
1.Basar, 2.Tekvin, 3.İlim, 4.Kudret, 5.Semi
(3) a. Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi.
(5) b. Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi.
(1) c. Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi.
(2) d. Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması.
(4) e.Allah’ın (c.c.) gücünün her şeye yetmesi.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı
B) Güneş’in yaşamımız için önemli olduğu
C) Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu
D) Atmosferin kat kat yaratıldığı
 • CevapA

Sayfa 35

2. “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 • CevapB
3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.”
Yukarıda anlamı verilen ayetten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Evrende bir düzenin bulunduğu
B) Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı
C) Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağı
D) Evrenin bir tek yaratıcı tarafından yaratıldığı
 • Cevap: B
4. “Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır.” Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?
A) İnsanın sıradan bir varlık olduğu B) İnsanın hareketli bir varlık olduğu
C) Bütün varlıkların birbirine benzediği D) İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu
 • CevapD
5. Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?
A) Hadis B) Suhuf C) Ayet D) Sure
 • CevapB

6. “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” (En’am Suresi, 59. ayet.) Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?
A) Semi B) Kudret C) İlim D) Basar
 • Cevap: C
7. “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) ibadet B) Tevhid C) Dua D) Zekât
 • CevapC
8. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dua anı, kişinin Allah’a (c.c.) yakın olduğu anlardan biridir.
B) Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız.
C) Dua, Allah (c.c.) ile kul arasında iletişimi sağlar.
D) Dua, dilek ve isteklerimizi samimi bir şekilde Allah’a (c.c.) sunmaktır.
 • Cevap: B5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Lisans Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

1 yorum: