Sıcak!

Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 4-5-6-7-8-9-10 Harfli

Yazı devam ediyor...
Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 4-5-6-7-8-9-10 Harfli Cevapları yazdık.

Ayrıca sayfa sonunda bulmacadaki cevaplarla ilgili detaylı bilgileri de bulabilirsiniz.


Ekosistem


Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 4 harfli cevapların içerisinde:


Tür, habitat ve popülasyon kavramlarını öğrendik. Şimdi de ekosistem kavramını inceleyelim. Canlı varlıkların çevrelerindeki canlı ve cansız varlıklarla bir etkileşim içinde olduğunu biliyoruz. Örneğin, bir ormanda yaşayan tilki yaşamını sürdürebilmek için oksijene ve suya, beslenmek için diğer canlılara ve barınmak için bir yuvaya ihtiyaç duyar.

Belli bir alanda yaşayan ve birbiriyle sürekli etkileşim içinde olan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu sisteme ekosistem adı verilir.

Ekosistemler farklı büyüklükte olabilir. Bir orman, okyanus, göl, akarsu, çöl ekosisteme örnek olarak verilebilir. En büyük ekosistem ise Dünya’mızdır.

Su Ekosistemi

Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 5 harfli cevapların içerisinde:

Dere, nehir, göl, pınar, baraj, okyanus ve bataklık; su ekosiste- mine örnek olarak verilebilir. Bu ekosistemlerde mikroskobik canlılardan çok hücreli canlılara kadar pek çok canlı türü yaşar. Su ekosisteminde yosunlar, algler, balıklar, ahtapot, yengeç, denizanası, timsah, yunus, balina gibi canlılar yaşar.

Orman, çöl, mağara ve çayırlar kara eko sistemine örnektir. Orman ekosisteminde kayın, meşe, ak- çaağaç, sedir, köknar gibi ağaçlar, yırtıcı kuşlar, böcek türleri, aslan, maymun, tilki, yaban domuzu gibi canlılar bulunur. Bir kara ekosistemi olan çöl ekosistemi, her zaman kurak olabildiği gibi bazen sıcak, bazen de soğuk olabilmektedir. Çöl ekosistemindeki canlı türü ve canlı sayısı diğer ekosistemlere göre azdır. Burada yaşayan canlılar az miktarda su kullanır. Çöl ekosistemleri içinde en büyüğü Sahra Çölü’dür.

Yerel ve Küresel Çevre Sorunları

Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 6 harfli cevapların içerisinde bulunuyor.

Dünya yalnızca insanlara ait olmayan, insanlar dışında pek çok canlı türünün de yaşadığı bir gezegendir. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için çevrelerindeki canlı ve cansız diğer varlıklarla etkileşim içindedir. Çevreyle etkileşim içinde olan bu canlılardan olan insanların yaptıkları faaliyetler çevre sorunlarına neden olur. Çevre sorunları küresel ve yerel çevre sorunları olmak üzere iki şekilde incelenir. Yerel çevre sorunları sadece belli bir bölgeyi etkilerken, küresel çevre sorunları bir bölgede meydana gelen çevre sorununun rüzgâr, yer altı suları ve bulutlar gibi etkenlerle kilometrelerce uzaklıktaki bölgelere taşınması ile ortaya çıkar. Başlıca küresel çevre sorunları asit yağmurları, sera etkisi, ozon tabakasının seyrelmesi, hava kirliliği, su kirliliği, küresel ısınma gibi sorunlardır. Çevre sorunları bitkilerin zarar görmesi, hayvanların barınacak yer bulamaması, bitki ve hayvan türlerinin yok olması gibi sorunları beraberinde getirir.

Dinozorlar geçmişte yaşamış ve günümüzde nesli tükenmiş canlılardır. Bizler dinozorların geçmişte yaşadığını yapılan kazılar sonucu bulunan fosillerden anlıyoruz. Fosillerin incelenmesinden edinilen bilgilere göre dinozorların neslinin günümüzden 65 milyon yıl önce yok olduğu düşünülmektedir.
Dünya üzerinde yaşayan canlı türü sayısı oldukça fazladır.

Bilim insanları bu canlı türlerinin sayısını tam olarak bilmemektedir. Bu nedenle bilim insanlarının belirleyemediği türlerin sayısı oldukça fazladır. Bir bölgede bulunan çeşitli ekosistemlerdeki canlı türlerinin sayıca zenginliğine biyo çeşitlilik adı verilir. İklim, toprak, su ve coğrafi özellikler gibi cansız faktörler ekosistemlerdeki biyo çeşitliliği etkiler. Bu faktörlerin elverişliliği ekosistemdeki biyo çeşitliliği artırır. Farklı ekosistemlerde biyo çeşitlilik de farklılık gösterir. Örneğin bir okyanustaki biyo- çeşitlilik ile bir ormandaki biyo çeşitlilik birbirinden farklıdır. Ülkemiz sahip olduğu iklim ve coğrafi şartlar sayesinde biyo çeşitlilik yönünden zengindir. Ankara tiftik keçisi, Van kedisi gibi hayvanlar ile alıç, üvez, yonca gibi bitkiler ülkemizin biyo çeşitliliğine örnektir.
Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların insanlığa ve diğer canlılara birçok faydası vardır. Örne-ğin, canlıların yiyecek kaynakları yine canlılardır. Ayrıca tüm canlıların ihtiyaç duyduğu oksijenin kaynağı, fotosentez yapan canlılardır. Birçok ürün, yiyecek ve içecekler canlılardan elde edilir.

Biyo-çeşitliliğin Önemi

Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 7 harfli cevapların içerisinde:


Dünya’daki canlılar, tüm insanlığa ve diğer canlılara birçok fayda sağlar. Örneğin; su, oksijen, besin, karbondioksit ve azot gibi, canlılar için gerekli maddeler canlılardan ve onların bulunduğu habitatlar- dan sağlanmaktadır. Bu nedenle biyo-çeşitlilik ülkelerin doğal zenginlik kaynaklarındandır. Biyo-çeşitlilik canlı ve cansız varlıklar arasındaki dengenin korunmasını sağlar. Ekosistemdeki bir türün yok olması doğal dengenin bozulmasına yol açabilir. İnsanlar yiyecek, içecek, giyecek gibi ihtiyaç duydukları birçok maddeyi diğer canlılardan elde eder. Bu nedenle biyo-çeşitlilik insanlar için önemlidir.

Biyo-çeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 8 harfli cevapların içerisinde:

Biyo-çeşitliliği koruma görevi insanlara düşer. Biyo-çeşitliliği korumak için ona zarar veren faktörleri belirleyip bu faktörlere göre önlemler alınmalıdır. Biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörler, çevre kirliliği, ormanların tahrip edilmesi, orman yangınları, hızlı nüfus artışı, erozyon, plansız kentleşme, bilinçsiz avlanma ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı gibi faktörlerdir. Bunların etkisiyle Dünya’nın hemen hemen her yerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan canlılar vardır. Mamut, dinozor ve moa geçmişte Dünya’da yaşayan ancak günümüzde nesli tükenmiş olan canlılardır.

Çöller, metrekareye düşen yıllık yağış ortalamasının 25 santimetrenin altında olduğu, diğer eko- sistemlere göre daha az sayıda bitki ve hayvanın uyum sağladığı kurak alanlardır. Yeryüzünün yaklaşık üçte biri çöllerle kaplıdır. Çöllerin hepsi sıcak yerler değildir. Dünya’nın en soğuk yerlerinden bazılarında da çöller vardır. Çöllerin bazıları kumla kaplıdır. Bazılarıysa taş, çakıl, kaya ya da bunların karışımıyla kaplıdır.

Dünya nüfusunun yaklaşık % 5’i çöllerde yaşar.

Çöller bitki ve hayvan türleri açısından sanıldığı kadar yoksul olan bölgeler değildir. Her çölde, buradaki yaşam koşullarına farklı özellikleri nedeniyle uyum sağlamış bitki ve hayvan türü yaşar.

Biyo-çeşitlilik

Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 9 harfli cevapların içerisinde:


Bir ekosistemde yaşayan canlı türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyo-çeşitlilik adı verilir. Biyo-çeşitlilik zarar gördüğünde canlıların nesilleri tükenir ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Asya fili, Anadolu leoparı, Kafkas öküzü, kunduz ve Pars kaplanı ülkemizde nesli tükenmiş canlılardır.

Kardelen, göl soğanı, orkide, ters lale, kelaynak, Akdeniz foku, deniz kaplumbağası, alaca baykuş ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardır.

Panda, vatoz, kutup ayısı, Afrika fili ise Dünya’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan can-lılardır.

Resimli Kelime Bulmaca Cevapları 10 harfli cevapların içerisinde:


Biyo-çeşitliliği Etkileyen Faktörler: iklim, toprak yapısı, su, coğrafi özellikler.

Biyo-çeşitliliği Tehdit Eden Faktörler: çevre kirliliği, ormanların tahrip edilmesi, orman yangınları, bilinçsiz avlanma, erozyon, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı.

0 yorum:

Yorum Gönderme