Sıcak!

Çarpıcı bir anket BSİ sınıf öğretmenlerinin sorunları

Zorunlu Hizmet Bölgelerinde Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları ( Anket )

Toplumların çağdaşlaşma yolunda ufkunu açacak olan sistemin vazgeçilmez unsuru öğretmenlerdir. Bu büyük sorumluluğu taşıyan öğretmenlerin alanında gerekli bilgi  donanımına ve genel kültüre sahip nitelikli kişiler olması beklenmektedir (Özpınar, 2007). Bu doğrultuda, toplumsal değişimin güvencesini eğitim, eğitimin dayanağını ise öğretmen oluşturmaktadır.Eğitimde temel unsur öğretmen olduğuna göre, gelişen teknoloji hiçbir zaman tümüyle öğretmenin yerini alamaz. Eğitime atılan ilk adım olan ilköğretim süreci, insan kişiliğinin temelini atacak niteliğe sahip bambaşka bir öğretmen ister (Tekışık, 1998). Öyleyse, sınıf öğretmenliği, sadece eğitim ortamı ile değil, yaşamın kendisinde etkililiğini gösteren bir uzmanlığı karşılamaktadır. Ülkemizin geleceği de ilköğretim yıllarında atılan sağlam eğitim temelinin üzerine inşa edilmektedir.


Araştırma, köylerde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokul öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunları öğretmen görüşlerine göre analiz ederek çözüm önerileri getirmek amacıyla yapılmıştır.


 Araştırma evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında (Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin) illerinin köy okullarından rastgele seçilmiş 230 birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan köy okulu ve bu köy okullarında görev yapan 521 sınıf öğretmenini kapsamaktadır.


Araştırmanın örneklemini ise, 438 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 5’li Likert tipi ölçekle toplanmıştır. ( Ölçme işleminin ve verilen cevapların güvenirlik katsayısı (Alpha) .66’dır. )

Araştırmanın önemli bazı sonuçları şöyledir: Köyde görev yapan sınıf

öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu boyut “Araç-gereç ve onarım” (X=3,18), en düşük ortalamaya sahip boyut ise “Köy halkıyla etkileşim”

(X=2,30) boyutudur.


Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin en çok karşılaştığı sorun “Deney, uygulama ve araştırma yaparken malzemelere ulaşmada sorun yaşaması” (X=3,60), en az karşılaştığı sorun ise “Köy yaşamına alışkın olmaması” dır. (X=2,04).


Elde edilen verilere göre “zorunlu hizmet bölgeleri”nde çalışan öğretmenlerin en önemli sorunu bakanlığın birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullar ve bu okullarda çalışan öğretmenlere yeteri kadar önem vermediğidir. Sınıf öğretmenleri köylerde barınma sorunu yaşamakta, kişisel imkanlarıyla okula ulaşım sağlamaya çalışmakta ve bu durumun kendileri için standart dışı bir yük oluşturduğuna inanmaktadır.


Mevcut yer değiştirme politikasının sınıf öğretmenleri için hiçbir katkısının olmadığını  ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullardaki sınıf öğretmenlerinin yüzde 83’ünün bu sorunun bakanlık tarafından çözülemeyeceğine inandıkları tespit edilmiştir. Bakanlığın yer değiştirme politikalarını adil bulmayan örneklemdeki öğretmenlerin oranı yüzde 94’tür. Yer değiştirme problemlerinin kaynağını bakanlığın uygulamaları olarak gören örneklemdeki öğretmenler; “yeterli kontenjanın açılmaması” yüzde 42, “özür durumum olmadığı için” yüzde 33, “bakanlığın sınıf öğretmenlerini umursamaması” yüzde 22 cevabı vermişlerdir.


Köyde barınan öğretmenlerden erkeklerin kadınlardan daha çok zorlandığı görülmektedir. Köyde barınan öğretmenlerden kadınların yüzde 62’si barınma sorunu yaşarken, erkeklerin yüzde 78’i barınma sorunu yaşamaktadır.

Elde edilen bazı analizlerin grafiksel verileri aşağıdadır.

0 yorum:

Yorum Gönder