Sıcak!

Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Nev Yayınları

Sayfa 70 Cevabı


“İhlas ile iş yapmak.” deyimi sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Bir cemiyette herkes, üzerine düşen vazifeyi yaparsa, sistem düzgün çalışır. Vücudun işe yaraması organların sıhhatli çalışmasına bağlıdır. İhlasla hizmet etmenin önemi çok büyüktür. Hizmete iştirak edenlerin sevablardaki payı, bir çuval buğdaydaki taneler sayısınca değil, tanelerin zerrelerindedir, ancak sevablara böyle ortak olmak, herkesin kendi işini ihlâsla yapmasıyla, başkalarının işine karışmamasıyla mümkün olur.  

Sayfa 71 Cevabı

Soru:
“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böyleslnln durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer kİ sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz kaya hâline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar…” (Bakara suresi, 264. ayet.)
Yukarıdaki ayette verilen temel mesaj nedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • Cevap:İnsanlar davranışlarında Allah’ın varlığını ve ona hamd etmenin önemini düşünerek adımların atmalıdır. Bunun dışında yapacağı her şey gösteriş ve aldanmaya girer. 
Toplum içinde gösteriş yapan insanlar niçin eleştirilirler? Arkadaşlarınızla bu konu üzerinde konuşunuz.
 • Cevap: Çünkü mütevazi olmak insan olmanın gereklerindendir. İnsanoğlu kibirli olmamalıdır. Gösteriş ve şatafat toplumda kabul görmeyen davranışlardır. 

Sayfa 72 Cevabı

İbadetin Kur’an ve sünnete uygun olması ne demektir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • CevapGelişigüzel ibadet olmaz. Keyfimize, aklımıza göre yahut kolayımıza geldiği gibi ibadet yapamayız. Dinimizin bildirdiği şekilde ibadet etmelidir. Kulun vazifesi, kendi aklına değil, dinin emrine uymaktır. İbadet yani kulluk da, bu demektir

 Sayfa 76 Cevabı

Sizce ahlak ve ibadet arasında nasıl ,bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: İbadetle ahlak arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Kişinin yapmış olduğu ibadetler ahlakının güzelleşmesine katkı sağlar. Aynı şekilde güzel ahlakta ibadetlerin güzelleşmesini, daha samimi yapılmasını sağlar. İbadetlerini hakkıyla yerine getiren kişinin güzel ahlaklı olması beklenir. Eğer kişi ibadet edip kötü bir ahlaka sahipse burada ciddi bir sorun vardır demektir.

Sayfa 80 Cevabı

Sizce İslam dininde insanlar arasında kaynaşmayı sağlayan başka hangi ibadetler vardır? Bir ör- â nek vererek bu ibadetin insanlar arasındaki kaynaşmayı nasıl sağladığını arkadaşlarınızla tartışınız
 • Cevap: İbadet sadece dua etmek değildir. Ortaklaşa ve iyilikle yapılmış eylemler de bazen yeri geldiğinde ibadet etmek ile eş değerdir. Mesela ortaklaşa yapılan misafir ağırlama ve misafire hürmet gösterme ya da tarlada üretilen ürünü ortaklaşa hasat etmek de yeri geldiğinde ibadet olabilir. 

Sayfa 81 Cevabı


Sizce iyilik nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Bence asıl iyilik isteyerek yapılan iyiliktir. Gerçek iyilik karşıdaki kişiyi de mutlu etmelidir. Ve iyilik razı olarak yapılır.

Sayfa 82 Cevabı


Arkadaşlarınızla Bakara suresinin 177. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
♦ Kim, kime söylüyor?
 • Cevap
♦ Ayetin ana konusu nedir?
 • Cevap: Bakara Suresi 177. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.”
♦ Ayette geçen temel kavramlar nelerdir?
 • Cevap: Yardımlaşma, iyilik, muhtaç kimseler, paylaşma. 
♦ Muhataplardan ne yapmaları isteniyor?
 • Cevap: İnsanların zor zamanlarda sabırla davranmaları, soğukkanlılıklarını yitirmemeleri, paylaşımlarda bulunmaları her zaman için başkalarının da yardımına koşmaları istenmiştir. 

Sayfa 83 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İslam dinine göre hangi tutum ve davranışlar İbadet kapsamındadır? Örnekler veriniz.
 • Cevapİslamda sevabı belirtilen tüm işler ibadet sayılırler. 
  Namaz oruç hac zekat sadaka ve zikirler ibadet sayıldığı gibi, Aile nafakası için çalışmak, ilim öğrenmek, fakir ve yetimlere yardım etmek, anne babaya hizmet etmek ve insanlara yardım etmek de ibadettirler.
2. Niçin ibadet edilir? Belirtiniz.
 • Cevap: İbadet, “Allah’a karşı kulluk vazifelerini yerine getirmek, Allah’ın emirlerine boyun eğmek” demektir. Nefsimize takılan ve etrafımızı çepeçevre kuşatan bu kadar ihsana karşı Ona gereği gibi şükredememenin mahcubiyetini, ruhumuzun tâ derinliklerinde hissederek seve seve ibadet etmeliyiz
3. İbadetlerde bulunması gereken temel ilkeler nelerdir? Listeleyiniz.
 • Cevap:
 •  İsteklilik ve Samimiyet 
 • Gösterişten Uzak Olmak
 • Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik
4. İbadet ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnek vererek açıklayınız.
 • Cevap:  İbadet, her harekette Allah’ı (cc) düşünmektirİbadet; Allah’a büyük saygı gösterip O’nun kanun ve nizamlarına boyun eğmektir. Başka bir deyimle ibadet; hayatta Allah’ın kanun ve nizamlarına uygun olarak yaşamak ve her harekette Allah’ı düşünmektir.Namaz kılmak ibadet olduğu gibi Allah’ın emrettiği şekilde alış-veriş yapıp Allah’ın emirlerine imtisal etmek ve günahlardan sakınmak da ibadettir. İnsan ile hayvanı birbirinden ayıran da bu noktadır.
5. Bakara suresi 177. ayetten çıkarılabilecek temel mesaj nedir? Belirtiniz.
 • CevapAyetin meali şu şekildedir; “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.”Bu ayetten çıkarılabilecek temel mesaj, Müminin hem iman etmek, hem ibadet etmek hem de bireysel ve toplumsal ahlaka sahip olunması gerektiğidir.
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
“ahlak – vacip – farz – niyet – ihlas – ibadet – mendup – mekruh”
1. İnsanın kulluk vazifesi içinde Yüce Allah’a (c.c.) sevgi, saygı, itaat ve teşekkürünü göstermek ve hoşnutluğunu
kazanmak amacıyla onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak için yaptığı davranışlara ……....ibadet  …..denir.
2. Bir amaca yönelerek, seçerek ve isteyerek iyi davranışlarda bulunup kötü davranışlardan sakınmaya ……….niyet..………………denir.
3. Yapılması öğütlenip övülen fakat yapılmamasında da bir sakınca olmayan eylem ve davranışlara ……...mendup……………..denir.
4. Yapılan ibadetin samimiyetle, gönülden inanarak, dünyaya ait bir menfaat beklemeden sırf Allah
(c.c.) için yapılmasına……ihlas..…………..denir.
5. Yüce Allah’ın (c.c.) yapılmasını açık ve kesin bir şekilde emrettiği fiillere……...FARZ……….denir.
C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz
1. “Deki: Bana, dini Allah’a halis kılarak ona kulluk etmem emrolundu.” (Zümer suresi, 11. ayet.)
Bu ayette ibadetle ilgili aşağıdaki temel ilkelerden hangisine vurgu yapılmaktadır?
A) Niyet B) İhlas C) Kolaylık
D) Devamlılık E) Sünnete uygunluk
 • Cevap: B

Sayfa 84 Cevabı

2. Aşağıdakilerden hangisi efal-i mükellefin (mükelleflerin fiilleri) ile ilgili kavramlardan değildir?
A) Vacip B) Sünnet
C) Mendub D) İhlas
E) Mekruh
 • Cevap: C
3. İbadetle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüce Allah’a (c.c.) bağlılığın bir ifadesidir.
B) Allah’ın (c.c.) iradesine boyun eğmektir.
C) Allah’a (c.c.) teslim olmak ve her şeyin onun elinde olduğunu bilmektir.
D) Allah’ın (c.c.) sınırsız hâkimiyetini kabul etmenin bir simgesidir.
E) Şeklen Kâbe’ye yönelmektir.
 • Cevap: E
4. İslam dininde cenaze namazı kılmak aşağıdaki mükelleflerin fiillerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
A) Farz-ı ayn B) Farz-ı kifâye
C) Vacip D) Mendup
E) Mübah
 • Cevap: D
5. “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et!” (Hicr suresi, 99. ayet.)
Bu ayetten ibadetle ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılabilir?
A) İbadette kolaylık esastır. B) İbadette devamlılık esastır.
C) İbadette samimiyet esastır. D) İbadette niyet esastır.
E) İbadette isteklilik esastır
 • Cevap: B
Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğruların başına (D), yanlışların başına da (Y) yazınız.
1. ( D ) İbadet, Yüce Allah’a (c.c.) bağlılığın ve şükrün bir ifadesidir.
2. (D ) Kalbin bir şeyi bilmesi, bir şeye karar verip o işin niçin yapıldığının farkında olmasına amel denir.
3. ( Y ) Yüce Allah (c.c.) ve Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından yapılması kesin olarak istenen ancak dayanağı farz kadar kesin olmayan fiillere sünnet denir.
4. ( Y ) İbadetler kişinin sabır, doğruluk, yardımlaşma vb. ahlaki davranışları kazanmasında doğrudan etkili değildir.
5. ( D ) İbadetlerin özünde ihlas ve samimiyet vardır.
D. Defterinize “İslam’da İbadetin Anlam ve Önemi” konulu bir kompozisyon yazınız.
 • Cevapİbadet, Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, O’nun buyruklarını yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak, demektir. İbadet, aynı zamanda Allah’ın bizlere verdiği bunca nimete teşekkür etmek demektir. Her Müslüman, gerekli şartları taşıyınca ibadet etmekle yükümlüdür. Zaten, yaratılış gayemiz de Allah’a ibadet etmektir. Zariyat Suresi 56. ayetinde Rabbimiz, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” buyurarak buna işaret etmiştir. İbadetlerde aslolan niyettir. Niyetimiz halis olursa Allah’ın rızasını kazanabilir. Aksi taktirde ibadetlerimizin bir anlamı olmaz. Bu nedenle her daim Allah’a ibadet etmeli, O’nu yüceltmeli, şükrümüzü ifade etmeli ve O’nun rızasını kazanmanın yollarını aramalıyız.

Sayfa 85 Cevabı


1. Din, ahlak, değer, örf ve âdet kavramlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırınız.
 • CevapDİN: insanların doğaüstü güçlere, kutsal saydıkları türlü varlıklara, tanrılara ya da Tanrı’ya inanma, tapınma biçiminde katıldıkları gizemsel olgu.
  Örf: Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek demektir.
  Adet: Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, alışkı demektir.
  ahlak ise “bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları” anlamına gelir.
2. Değer oluşumuna etki eden unsurlar hakkında bilgi edininiz.
 • CevapDeğerlerin oluşumuna etki eden faktörler.
  •Dayanışma
  •Yardımlaşma
  •Sevgi
  •Saygı
  •Değer vermek
3. Kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi konusunda bilgi toplayınız.
 • Cevap:  Değerler, kişilik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. İnsan doğuştan itibaren sürekli kendisine yapılan etkilerle büyümekte ve kişiliği oluşmaktadır. Bu etkilerin en önemlisi ve başlangıç yeri ailedir. Kişilerin içinde bulunduğu toplum ve aldığı eğitim de kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu değerlerin başında da dini ve ahlaki değerler gelir.Din, toplumun sahip olduğu değerlerden insanlığa faydalı olanları devam ettirerek bunlara yeni değerler ilave eder. Bu değerlerle bireyin davranışlarını, düşüncelerini olgunlaştırmaya çalışır. İslam dini, temel prensiplerine ters düşmeyen toplumsal değerlere uyulmasını ve bunlara saygı duyulmasını emretmiştir. Sevgi, saygı, yardımseverlik, misafire ikram, yetimi kollamak, akrabaya ve komşuya iyi davranmak gibi değerlerin benimsenmesinde dinin önemli etkisi vardır.
4. Temel değerlerin neler oluştuğunu araştırarak listeleyiniz.
 • Cevap: Her toplumun tarihi sürecine ve kültürel özelliklerine bağlı olarak oluşan kendine özgü değerleri mevcuttur. Bu değerlerden bazıları toplumu temelden şekillendirmesi ve diğerlerini de etkilemesi bakımından temel değerler olarak kabul edilir.  Temel değerler şunlardır;Adalet
  Hikmet
  İffet
  Şecaat
5. İsrâ suresinin 23-29. ayetlerinin anlamlarını Kur’an-ı Kerim mealinden okuyunuz. Ayetlerde verilen mesajların neler olabileceği konusunda araştırma yapınız.
 • Cevap: Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. (İsra, 23. ayet)Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsra, 24. ayet)Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.(İsra, 25. ayet)
  Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.  (İsra, 26. ayet)
  Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. (İsra, 27. ayet)

 Sayfa 86 Cevabı

Çevrenizde önem verilen değerler hangileridir? Sizce bu değerlere önem verilmesinin sebebi nedir? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Çevremizde önem verilen değerler bulunmaktadır. Bu değerlerin başında ahlaki değerler gelir ki bunlar; Adalet, doğruluk, güvenilir olmak ve iffetli olmaktır. Bunun yanında vatan ve ülkü Birliği,Bayrak ve İstiklâl Marşı Hürriyet ve Bağımsızlık ve Millî Seciye Kavramı ve Atatürk’te toplumumuzun önem verdiği değerlerdendir.

Sayfa 87 Cevabı

Dinî, ahlaki, sosyal, millî, ekonomik, estetik alanla ilgili birer değer bulup kaynakları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap:
Sizce toplumda benimsenen değerlerin oluşumunda dinin etkisi nedir? Tartışınız.
 • CevapBence din, toplumda benimsenen değerlerin oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Çünkü din, bir toplumun kabullerini, alışkanlıklarını, ahlakını ve değerlerini belirlemede önemli bir unsurdur. Bir dinin içerdiği emir, yasak ve ahlaki ilkeler toplumun değer yargılarını belirler. İnsanın yaratılışına ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen dinî ilkeler kişinin; akrabayı gözetmek, misafire ikramda bulunmak, söz ve davranışlarında hakkı gözetmek ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak gibi değerlere hayatında yer verir. Din, kişinin düşünce dünyasına ve pratik hayatına da değer katar.

Sayfa 89 Cevabı

Çevrenizde yaygın olan ne gibi örf ve âdetler vardır? Sizce bunların değerlerin oluşumunda nasıl bir etkisi vardır?
 • Cevap: Çevremizde yaygın olan birçok örf ve adetlerimiz bulunmaktadır. Bunların başında kız isteme törenleri gelir. Bunun yanında asker uğurlama ve asker karşılama, hacı uğurlama ve karşılama, kız istemem merasiminde damada tuzlu kahve ikram etme, sünnet düğünleri düzenleme, aşure günü aşure yapıp komşulara dağıtma da yaygın olan örf ve adetlerimizdendir.
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”
Belirleyelim
(Buhari, Sahih-i Buhari, Edeb, 12)
Yukarıda verilen hadis, toplumumuzdaki hangi örf ve âdetlere kaynaklık etmiştir? Belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
 • Komşuluk ilişkileri
 • İnsanların paylaşım ve dayanışmaları

Sayfa 90 Cevabı


Sizce kişilikli bir insanda bulunması gereken özellikler nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: Güvenilir bir insanda şu özellikler bulunmalıdır; İyi niyetli olması, Allah korkusu olan, verilen emaneti koruyup sahibine teslim eden, yardımsever ve merhametli, yalan söylemeyen, dürüst ve borcuna sadık özellikleri bulunmalıdır.

Sayfa 94 Cevabı


“Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.” (Montaigne / Monteyn)
“Adalet, insanlığın en yüksek mefkûresidir.” (H.G.Mirabeau / Mirabo)
“Adalet dünyadan kalkarsa insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.” (Immanuel Kant / Emanuel Kant)
Yukarıdaki sözlerde adaletle ilgili vurgulanan temel mesajlar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
 • Adalet ve ahlak kavramlarının iç içe olduğu
 • Adalet fikrinin insanın en büyük fikri olduğunu
 • Adaletsiz bir Dünya’nın nasıl bir yer olacağına vurgu yapılmıştır.

Sayfa 95 Cevabı

Soru:
Numan b. Beşir’in annesi Amre binti Revâha, eşinden çocuğu için bir miktar mal ister. Numan’ın babası ise işin üzerine düşmez ve bir yıl kadar eşini oyalar. Ancak eşi talebinden vazgeçmez. Sonunda babası Numan’a bağışta bulunmayı kabul eder. Ancak bu sefer de annesi, yapacağı bu bağışı Hz. Peygamberi (s.a.v.) şahit göstermedikçe ikna olmayacağını ifade eder. Babası, daha bir çocuk olan Numan’ı Hz. Peygamber’e (s.a.v.) götürür ve durumu anlatır: ‘Yâ Resulallah! Bu çocuğun annesi Binti Revaha, ona yaptığım bağışa şahit olmanı istiyor.’ der Hz. Peygamber (s.a.v.) hemen sorar: “Başka çocuğun var mı?” ‘Evet, var.’ cevabını alınca tekrar sorar: “Peki, hepsine aynı miktarda mal verdin mi?” Baba, ‘Hayır, ey Allah’ın Resulü!’diye yanıtlar. Bu cevap üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: “O zaman beni şahit tutma. Çünkü ben adaletsizliğe şahit olamam!”
Bu hadisten hareketle adaletin kapsamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir liste oluşturarak arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • CevapKadınlar, çocuklar, yaşlılar, şehit yakınları ve gaziler ile özel gereksinimli bireylerle ilgili ‘pozitif ayrımcılık’ ve ‘mağdur hakları’ gibi kavramların işleneceği derslerde, düşünce özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ailenin korunması ve çocuk hakları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakkı gibi konulardır.

Sayfa 100 Cevabı


Soru:
Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Ebu Zerr el-Gıfari (r.a.) adlı sahabi bir gün birlikte yolculuk ediyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) yolculuk sırasında Ebu Zerr’e (r.a.) birtakım sorular soruyor, Ebu Zerr de (r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarını dinliyordu. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sorularından biri şöyleydi: “Ebu Zerr, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın?” Bu soru üzerine Ebu Zerr (r.a.) yine Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ne diyeceğini öğrenmek için ‘Allah ve Resulü daha iyi bilir.’ diye cevap verdi. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bu durumda dahi iffetli olman gerekir.”
(İbn Mace, Sünen, Fiten, 10)
Yukarıda anlatılan olayı arkadaşlarınızla iffet değeri açısından yorumlayınız.
 • Cevap: H.z Muhammed’in ne kadar iffetli olduğunu hangi durumda olursa olsun insanın doğru yoldan şaşmaması gerektiğini anlıyoruz. 


Sayfa 102 Cevabı

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatından onun cesaretini gösteren örnekler bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapBir gece Medine’de büyük bir gürültü işitilir. Endişe içinde sokaklara dökülen halk, şehrin düşman baskınına uğradığını zannederler. Hemen önlem alınıp, savunma durumuna geçilmeye çalışılır. Fakat bu arada eğersiz bir atın üzerinde, boynuna asılı kılıcıyla Hz. Muhammed (asv) görünür. Şehir dışından gelmektedir. “Korkmayın, tehlikeli bir şey yok!” der. Halk yatışır. Ve sonra anlaşılır ki, gürültünün duyulmasıyla beraber kılıcını almış, en yakındaki ata eğersiz ve koşumsuz olarak atlamış ve şehir çevresindeki tehlikeli olabilecek yerleri teker teker kontrol etmiştir. Hiç kimsenin kendisine katılmasını beklemeden!.. Tek başına!..
Siz hangi konularda nasıl cesaret gösteriyorsunuz? Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaretini nasıl örnek alabiliriz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Ben vatan aile namus şeref söz konusu olduğunda cesaretli olduğumu düşünüyorum. Gerekirse gözümü kırpmadan hayatımı verebilecek cesarete sahibimdir. 


Sayfa 104 Cevabı

Arkadaşlarınızla İsrâ suresinin 23 – 29. ayetlerinin meallerini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Kim, kime söylüyor?
 • Cevap: Merhamet bekleyen çocuklara, insanlara söylemektedir.
♦ Ayetlerin ana konusu nedir?
 • Cevap: Şefaat bekleyen herkese anlayışla yaklaşılması gerektiği anlatılmaktadır. Zorda kalan kim varsa Rab yanında olacaktır denilir. 
♦ Ayetlerde geçen temel kavramlar nelerdir?
 • Cevap: sabr, ölçü, Rab, ahlak, ölçü, adalet 
♦ Muhataplardan ne yapmaları isteniyor?
 • CevapSabret, tevekkül et, Rab’a inanmaktan hiç vazgeçme, ahlaklı olma, adaletli olma, ölçülü olma

Sayfa 105 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurlar nedir? Belirtiniz.
 • Cevap:  Din duygusu, insanın yaratılışında var olan sevgi, saygı, yardımseverlik, doğruluk gibi değerleri ön plana çıkarır.Bazı insanların doğuştan sahip olduğu özellikler de (ağırbaşlılık, sevecenlik, güvenilirlik…) değerlerin oluşumuna katkı sağlar.
  Örf ve adetler, gelenek ve görenekler de değerlerin oluşumuna etki eden unsurlardır.
  Değerlerin temeli öncelikle aile ortamında atılır. Sevgi, saygı, dürüstlük, doğruluk, güvenilirlik gibi değerler önce ailede öğrenilir, sonra da toplumda yaygınlaşır.
2. Temel değerler nedir? Sıralayınız.
 • Cevap:  Her toplumun tarihi sürecine ve kültürel özelliklerine bağlı olarak oluşan kendine özgü değerleri mevcuttur. Bu değerlerden bazıları toplumu temelden şekillendirmesi ve diğerlerini de etkilemesi bakımından temel değerler olarak kabul edilir.  Temel değerler şunlardır;Adalet
  Hikmet
  İffet
  Şecaat
3. Değerlerin oluşumunda din, örf ve âdetlerin etkisi nasıldır? Belirtiniz.
 • Cevap: Değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin önemli bir etkisi vardır. Tarihî süreç içerisinde oluşan örf ve adetlerin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkilidir. Din, bu faktörlerin en önemlilerindendir. Bu nedenle kültürümüzdeki birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Ad koyma, sünnet, mevlit, cenaze, nişan ve evlilik merasimleri ile bayram, taziye ve hasta ziyaretleri gibi uygulamalar kültürümüzün bir ögesi olmakla beraber kaynağını büyük ölçüde dinden almaktadır.
4. Kişilik nedir? Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.
 • CevapDeğerler, millet ve toplum için olduğu gibi fertler açısından da son derece önemlidir. Çünkü dinî ve ahlaki değerler kişilerin iyi, güzel ve faydalı işlere yönelmesini şart koşar. Kötülükten uzak durulmasını, toplumsal barış ve huzur ortamını bozacak davranışlardan kaçınılmasını ister. Her insanın kendine, ailesine, milletine ve devletine karşı sorumluluklarını yerine getirmesini öğütler.İnsan dini ve ahlaki değerler sayesinde yalan söylemekten kaçınır, verdiği sözde durur, adaletli olur yalancı şahitlik yapmaz, emanetleri korur, küçükleri sever, muhtaç durumda olanlara yardım eder ve bu şekilde iyi bir insanın kişilik özelliklerini kazanır.
5. İsrâ suresi 23-29. ayetlerde vurgulanan ahlaki değerler hangileridir? Listeleyiniz.
 • Cevap: ahlaklı olma
 • doğru yoldan şaşmama
 • Allah’tan başka kimseye tapmama
 • toplum içinde nasıl davranılması gerektiği
 • ölçülü olmanın önem
 • adaletten şaşmama
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
iffet – adalet – değer – örf – âdet – şecaat – hikmet”
1. Bir toplumda veya toplumsal grupta bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü duyuş, düşünce,
davranış, kural, uygulama ve kıymetlere……….değer..……………denir.
2. Bir toplumda yasalarla belirlenmemiş ancak eskiden beri uygulana gelen, kuşaktan kuşağa aktarılan davranış biçim ve kurallarına..….örf………….denir.
3. Kişinin davranışlarında ve çevresiyle ilişkilerinde ölçülü, dengeli olması, her şeyin ve herkesin hak
ve hukukunu gözetmesi, ölçüsüzlükten uzaklaşarak orta yolu tutup dengeli davranmasına…...adalet……………….
denir.
4. Bir kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması, zorluk ve sıkıntıları göze alarak
hakkını araması, haksızlığa boyun eğmemesi, cesaretle üstün değerleri korumaya yönelmesine ………………….şecaat.…………..denir.
5. Kişinin arzu, tutku ve isteklerini aklı ve inancının kontrolünde tutmasını sağlayan, haramlardan koruyan,
kötü söz ve davranışlardan sakındıran, bedeni ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten koruyan ahlaki erdeme………...iffet..……………denir.
 • Cevap:

Sayfa 106 Cevabı

C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca bı ri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi estetik değerlerdendir?
 • Cevap: B
2. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumu ve kaynağı ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Uzun bir tarihî süreçte oluşur.
B) Oluşumunda çeşitli unsurlar rol oynar.
C) Oluşumunda en etkili unsurlardan biri dindir.
D) Oluşumunda en önemli ortam ailedir.
E) En önemli kaynağı kişinin bireysel tercihleridir.
 • Cevap: D
3. Kişisel ve sosyal yaşamda düzeni temin eden, hukuk ve eşitlik prensiplerine uygun yaşamayı sağlayan ahlaki bir değerdir. Özellikle toplumsal hayatta barışın, birlik ve beraberliğin, kaynağıdır. Bu değerin olmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler, haksızlık, zulüm ve kaos olur.
Hakkında bilgi verilen temel insani erdem ve değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk B) Adalet C) İffet
D) Şecaat E) Hikmet
 • Cevap: E
4. Adaletin zıddı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suizan B) Zulüm C) İfrat
D) Tefrit E) Adavet
 • Cevap: B
5. “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” (İsrâ suresi, 29. ayet.)
Bu ayette yerilen kötü davranışlar aşağıdakilerden hangileridir?
A) Cimrilik – Korkaklık B) İsraf – Korkaklık C) Cimrilik – Zulüm
D) Cimrilik – İsraf E) İsraf – Zulüm
 • Cevap: D
Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğruların başına (D), yanlışların başına da (Y) yazınız.
1. ( D ) Kişinin belirli durumlarda nasıl davranacağını belirleyen değerleri, onun “değerler sistemini” oluşturur.
2. ( Y ) Bir toplumda ya da toplumsal grupta benimsenip uygulanan değerler kendiliğinden oluşur.
3. ( D ) Bireysel değerlerin oluşumunda genellikle doğuştan getirilen özellikler ile geçirilen yaşantılar etkilidir.
4. ( D) İslam’ın adalet anlayışında her zaman ve her konumda hukuka uygun, âdil davranmak esastır.
5. ( Y ) Şecaat insanın kendisini, yaratanını, eşya ve olayları kavramasını sağlayan ilim, derin anlayış
ve kavrayıştır.
D. Defterinize “İslam ve Temel Değerler” konulu bir kompozisyon yazınız.
 • Cevap:İslam dini barış ve huzur için gönderilmiştir. İslam için dinin en temel kaynağında insanların bir ateş kuyusunun kenarında olduğu ve onları çekip kurtaranın Hazreti Peygamber (a.s.) olduğu yazmaktadır. İslam Peygamberi (a.s.), hayatı boyunca İslam dinini tebliğ etmiş ve insanları kurtuluşa çağırmıştır.
  Peygamber (a.s.) örnek bir şahsiyettir. Müslümanların örnek alması gereken tek şahsiyettir. Bu nedenle sözleri ve davranışları önemsenmekte ve din adına din kabul edilmektedir. Peygamber (a.s.), güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Güzel ahlak, insani değerlere sahip olarak yaşamak demektir.
  Bir insanın milli ve manevi değerlere sahip olması ancak İslam dini temelinde anlam kazanmaktadır. İslam güzel ahlaktır. Barış, huzur, mutluluk ve birlik beraberlik içinde yaşamayı mümkün kılmaktadır. Güzel ahlak sahibi olmak, insanlık temelinde Müslümanlığı yaşamak ve hayatı anlamlandırmak anlamına gelmektedir.
  Sevgi, saygı, merhamet, vicdan İslam’ın ortaya koyduğu değerlerdir. İslam dininde ahlak her şeyin bağlayıcı noktasında bulunmaktadır. İslam birleştirici bir dindir. Bu da ancak ahlak ilkeleri sayesinde olmaktadır. Ahlak ilkeleri her inanç sistemi için bağlayıcıdır. En sahih bir şekilde İslam tarafından ortaya konmuştur. İslam tek dindir.

Sayfa 107 Cevabı

1. Kültür ve medeniyet kavramları hakkında sözlük ve ansiklopedilerden bilgi toplayınız.
 • Cevap: Kültür ile medeniyet, aralarında karşılıklı ve sürekli ilişkiler bulunmakla bir­likte, aslında birbirinden farklı olan şeylerdir.Kültürle Medeniyet Arasındaki Farklar şunlardır:1. Kültür yaşanır, medeniyet öğrenilir. Medeniyete ait öğrenilen bir değer hayata aktarıldığında kültür haline gelir.
  2. Kültür, toplumu; medeniyet, bireyi öne çıkarır.
  3. Kültür kimi zaman akıl dışı olabilir; medeniyet ise daima aklı rehber edinir.
  4. Kültür bazı durumlarda sert ve kıyıcı olabilir; medeniyet ise her durumda anlayışlı ve hoşgörülüdür.
  5. Kültür, milli; medeniyet, milletler arasıdır.
2. Tarih boyunca hangi medeniyetlerin kurulduğunu araştırınız.
 • CevapMedeniyet diğer adıyla uygarlık, “İnsanların doğaya egemen olma, toplum olarak daha iyi bir yaşama ulaşma çabalarından çıkan sonuçların, bilim, teknik, sanat ve kültürün tümü.” anlamına gelir. Tarih boyunca birçok medeniyet kurulmuştur. Bu medeniyetler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar, Elamlar, Hititler, Frigler, Fenikeliler, Lidyalılar, Urartular ve İyonlar,’dır.
3. İslam medeniyeti kavramını ve İslam medeniyetinin kaynaklarını araştırarak listeleyiniz.
 • Cevap:
 • B) İslam Medeniyetinin Temel Kaynakları
 • 1)Vahyin Geliştirdiği Akıl
 • 2)Kur’an ve Sünnet
 • 3)Beşeri özellikler
 • 4)Örf ve Adetler
4. İslam medeniyetinin nerede ortaya çıkıp nerelerde yayıldığı hakkında bilgi toplayınız.
 • Cevap:İslam uygarlığı Araplara özgü olmayıp İslamiyeti benimsemiş tüm toplumların katkıları ile oluşmuştur.b-İslam uygarlığı özellikle Hellen uygarlığından etkilenmiş, tüm Ortaçağ boyunca da Avrupa devletlerince örnek alınmıştır.
  c-Emeviler’den itibaren İslam uygarlığı Hıristiyan uygarlığı ile yarışacak duruma gelmiştir.
  d-Din başkanı (Halife) aynı zamanda i devlet başkanıdır.
  e-Ganimet paylaşımı ve cihat duygusu
  Müslümanların daha savaşçı olmalarını sağlamıştır.
  Başkentleri
  Medine – Kufe – Şam – Bağdat – Kurtuba – Gırnata’dır.
5. Hucurât suresinin 13. ayetinin anlamını Kur’an-ı Kerim mealinden okuyunuz. Ayette verilmek istenen mesajların neler olabileceği konusunda araştırma yapınız.
 • Cevap Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız Allah’tan en çok korkanınızdır. Allah bilendir, haber alandır.  İnsanların nasıl yaratıldıkları neden kadın ve erkek olarak doğduklarını ve Allah’ın azameti ve büyüklüğünün unutulmaması mesajları verilmektedir. 

Sayfa 112 Cevabı


Sizce İslam medeniyetinin başka ne gibi özellikleri vardır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevapİslam coğrafyasında farklı inançları benimseyen insanlara din konusunda baskı yapılmamıştır.
  1. İslam medeniyeti Araplar, Türkler ve İranlılar gibi farklı toplumların özelliklerini bir araya getirildiğinden, karma bir medeniyet yapısı ortaya çıkmıştır.
  2. Dört halife döneminde ülkeler illere ayrılırken, Emeviler ve Abbasiler döneminde sınırların çok genişlemesi sebebiyle eyaletler kurulmuştur.
  3. Halktan ekonomik durumuna ve dini yapısına göre vergiler toplanmıştır. Halktan alınan haraç, cizye ve öşür gibi vergileri askerlik, idare, bayındırlık gibi alanlarda toplumun yararına olacak şekilde kullanılarak sarf edilmiştir.
  4. İslam tarihinde egemen gücün değişimine paralel olarak başkentler Medine, Küfe, Şam ve Bağdat olmak üzere döneme göre değiştirilmiştir.
Günümüzde İslam medeniyetine ait eserlerden hangilerini biliyorsunuz? Listeleyerek arkadaşlarınızla bu eserlerin önemi hakkında konuşunuz.
 • Cevap:
 • Diyarbakır Ulucami
 • Sivas Divriği Cami
 • Süleymaniye
 • Topkapı Sarayı
 • Sultan Ahmet Camii
 • Edirne Selimiye Camii

Sayfa 114 Cevabı

Siz İslam medeniyetinin hangi coğrafyalarda izleri olduğunu düşünüyorsunuz? Arkadaşlarınızla konuşarak değerlendiriniz.
 • Cevap: Endülüs Emevileri aracılığı ile Avrupa’da özellikle İspanya’da, Türkler sayesinde Balkanlarda, Arapların ana vatanı Arap yarımadası ve Asya’da, Afrika’da göç eden insanlardan dolayı başta Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanında izleri vardır.
Halk arasında kullanılan “Hicaza gitmek” ifadesiyle ne kastedilmektedir? Hicaz, sizde İslam kültür ve medeniyeti İle ilgili hangi çağrışımları yapıyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Yaşlıların bazısı hacca gitmek için ‘hicaz’a gitmek’ derler, makam değişikliği yapmak anlamına gelmez, sakata gitmek anlamına da gelmez. aslında bu terimi umreye gitmek için saklamalıymışız gibi duruyor, ama eskiden sık sık  umreye gidilmediğinden hac için karşılık, zenginlik üretilmesi de iyi olmuş.

Sayfa 116 Cevabı


Günümüzde Hicaz bölgesinde İslam medeniyeti ile ilgili hangi eserler vardır? Araştırarak arka- ^ daşlarınızla değerlendiriniz.
 • Cevap
 • Mescid-i Haram
 • Kabe
 • Jamaraat Köprüsü
 • Mescid-i Nebevi
 • Mescid-i Kıbleteyn
 • Kuba Mescidi
 • Cennetül Baki
 • Medine Müzesi
 • Ravza-i Mutahhara
 • Mescid-i Cuma
Kudüs ile ilgili neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Kudüs bizim için kutsaldır. Museviler için tarihte kurulan ilk İsrail Devletinin başkenti ve  Kutsal Süleyman tapınağının olduğu yerdir. Musevilik bu topraklarda İsrail oğullarına verilmiştir. Kudüs bizim için kutsaldır. Hz. İsa Kudüs’te doğmuş ve burada Romalılar tarafından çarmıha gerilmiştir. Tekrar dünyaya Kudüs’te bulunan Kutsal Yeniden Diriliş Kilisesine inecektir. Burası Hristiyanlar için hacı olunan bir yerdir. Kudüs bizim için kutsaldır. Hz. Muhammed (SAV) Mirac’a çıktığı Mescidi Aksa burada ve Mescidi Aksa Müslümanların ilk Kıblesidir

Sayfa 117 Cevabı

Günümüzde Müslümanlar için Kudüs şehri niçin önemlidir? Araştırarak arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • Cevap:Kudüs; M.S. 610 yılında ilk kıble olma unvanına sahip olduğu için İslam dininde kutsal olarak kabul edilir. Tüm camiler arasında en kutsalı olan ilk 3 camiden biri olarak, İslam dininde bahsedilen Mescid-i Aksa; Kudüs sınırları içerisindedir.
Şam ve Bağdat şehirleri sizde ne gibi çağrışımlar yapıyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: İki şehir de İslam dünyasının ilk zamanlarında çok büyük ve bilim bakımından çok gelişmiş iki şehirdir. Günümüzde ise ikisi de yakılmış yıkılmış savaşlardan dolayı zor amanlar geçirmektedir. 

Sayfa 121 Cevabı

İran’daki İslam medeniyetinin önemli eserlerinden birini araştırarak arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • Cevap:  İran’ın Türkmen sahra bölgesinde Ziyari Hanedanlığı’ndan kalma en önemli tarihi yapı niteliğindeki Kabus Kümbeti, İslam medeniyetinin altın devrine ait bir anıt olarak asırlara meydan okuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kabus Kümbeti, Abbasi halifeliğine bağlı Ziyari Hanedanlığı Emiri Kabus bin Veşmgir’in talimatıyla 1006 yılında inşa edilmiş.
Horasan ve Horasan Erenleri sizde ne gibi çağrışımlar yapıyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz
 • Cevap: Tasavvuf kültürü ile kendini eğiten bu erenler İslamiyetin Anadolu’da ve daha birçok yerlerde yayılmasında büyük hizmetler vermişlerdir. Moğol istilasından sonra Anadolu’ya gelenleri Osmanlı İmparatorluğu’nun hazırlayıcıları olmuşlardır.


Sayfa 125 Cevabı

Türkistan’da İslam medeniyetinin , izlerini taşıyan bir şehir belirleyiniz. Şehirde İslam medeniyetiyle ilgili ne gibi eserler bulunduğunu ve yetişen ünlü âlimleri bularak arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • Cevap Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi önemli bir İslam şehridir. Özellikle KAŞGAR şehrindeki Iydgah Cami önemlidir. Bayram yeri manasına gelen Iydgah meydanında bulunan Iydgah camii 15.yyda tahminen 1442 yılında Saqsız Mizra tarafından 16.800 m2 alana yaptırıldı. Sonraki dönemlerde ibadet yerlerine yapılan eklemelerle genişletilen cami geniş bir avluya sahiptir. Avlu etrafı su arklarıyla çevrilmiş parçalara bölünmüştür. 10 bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği cami kendine özgü mozaiklerle rengarenk süslenmiştir. Bu kentte yetişen Kaşgarlı Mahmut ilk Türçe sözlüğü yazması ve diğer kültürel zenginliklerimizi kayıt altına alması dolayısıyla yetişmiş ünlü bir alimdir. 
Taç Mahal hakkında neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapTac Mahal, Hindistan’ın Agra şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa edilmiş anıt mezar. İslâm türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir


Sayfa 127 Cevabı


Günümüz Hindistan’ında Müslümanların İslam kültür ve medeniyetine ne gibi katkıları vardır? Araştırarak arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • Cevap : Hintlilerin İslâmiyet ile birlikte kazandıkları en önemli pratiğin toplu ibadet kavramı olduğunu, Hinduizm’de toplu ibadet anlayışının bulunmadığını biliyoruz. Hinduizm ve Budizm’de dinin yalnızca seçkin bir zümreye açık olduğu gerçeği varken İslâm’ın herkesi eşit gören ve inanmaya hazır herkesi kucaklayan bir din olduğu, bu bağlamda da kast sisteminin manasızlığı Hintliler tarafından kabul edilmiş ve İslam’ın yayılması için çalışmalar katkılar sunmaya başlamışlardır.
Balkan ülkeleri hangileridir? Bu ülkelerle nasıl bir ortak tarihimiz vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • CevapBalkan ülkeleri hangileri: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Slovakya, Türkiye ve Yunanistan Balkan ülkelerini oluşturuyor. Vizesiz Balkan ülkeleri arasında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan yer alıyor

Sayfa 136 Cevabı

Endülüs Müslüman bilginlerinden Batıyı en fazla etkileyen iki bilgin tespit ediniz. Bunların etkilerinin hangi alanlarda Batı medeniyetini etkilediğini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
 • Cevapİbn Rüşd, Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçı. Kurtuba’da doğdu ve Marakeş, Fas’ta öldü. İbn Rüşd’e göre biricik filozof Aristo’ydu.. İbn-i Tufeyl, Endülüslü hekim, hukukçu ve filozof. Latin dünyasında Abentofail olarak da bilinir. Tanınmış İslam filozoflarındandır. İbn Tufeyl, 1106’da Gırnata yakınlarında Vadiü’l-Aş’ta doğdu, 1186’da Marakeş’te öldü.

Sayfa 138 Cevabı

Arkadaşlarınızla Hucurât suresinin 10. ayetinin mealini birkaç defa okuyunuz. Yapılan açıklamaları da dikkate alarak ayetle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
♦ Kim, kime söylüyor?
 • Cevap: Müminlere söylenmiştir. 
♦ Ayetin ana konusu nedir?
 • CevapMü’minler ancak kardeştirler. O halde (şeytan aralarını açarsa, siz) kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah’tan korkup-sakının ki (rahmet olunup) esirgenesiniz.
♦ Ayette geçen temel kavramlar nelerdir?
 • Cevap: Müminlik- inanç-sadakat- iman
♦ Muhataplardan ne yapmaları isteniyor?
 • Cevap: Allah’tan korkup sakınmaları, rahmet dilenmeleri istenmektedir. 

Sayfa 139 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İslam medeniyeti nedir? Tanımlayınız.
 • Cevapİslam Medeniyeti Nasıl Bir Medeniyettir. İslam Medeniyeti bir vahiy medeniyetidir, İslam medeniyeti Kentte değil, şehir’de/Medine’de ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı bu medeniyete Vahiy ve Şehir medeniyeti adını veriyoruz. Bu Medeniyet Medine’de ortaya çıkmış ve adını da o kutsal beldenin isminden almıştır
2. İslam medeniyetinin kaynakları nelerdir? Sıralayınız.
 • Cevap İslam medeniyeti, İslam dinini kabul eden halkların birlikte oluşturduğu medeniyetin ortak adıdır. Bu medeniyetin gelişiminde özellikle Arapların, İranlıların, Türklerin, Hintlilerin ve Afrikalıların katkısı büyüktür.İslam Kültür ve Medeniyetinin Kaynakları Şunlardır;
  Akl-ı selim
  Kur’an
  Sünnet
  Duyular (Havâss-ı Selime)
  Örf ve Âdetler
  Diğer Kültür ve Medeniyetler
3. İslam medeniyetinin temel özellikleri nelerdir? Listeleyiniz.
 • Cevapİslam medeniyetinin temel özellikleri şu şekildedir:*Farklı inançlara sahip olanlara baskı yapılmaz.
  *Medeniyet kavramı birçok farklı kültürün İslam kurallarına göre kendi yönlerini ortaya koymasıdır.
  *İhdas etmek için ıslah etmek gerekir.
  *İslam din olarak yaşanırken şekilci değildir.
  *Medeniyet belli başlı kuralların hayat tarzı olarak yansımadır.
  *Medeni olarak bir ortak dil şeklinde Kur’an dili ve kavramları seçilmiştir.
  *Dini kurallar bir eğitim ve öğretim yöntemi oluşturmaktadır.
  *Hayat Kur’an ve sünnet üzerine kuruludur
4. Günümüzde İslam kültür ve medeniyetinin egemen olduğu bölgeler nerelerdir? Belirtiniz.
 • Cevap: Asya, Avrupa, Afrika, Amerikanın bazı bölgeleri olsa da aslında bütün Dünya’ya yayılmıştır.
5. Hucurât suresi 13. ayetten çıkarılabilecek mesajlar nedir? Belirtiniz.
 • Cevap: Allah’tan korkmak gerektiği, onun yolundan şaşmamanın önemi ve Allah’ın yüce olması anlatılmaktadır. 
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
“Endülüs – Mağrib – kültür – medeniyet – İslam medeniyeti – Balkanlar – Hint alt kıtası
1. Toplumların tarihî süreç içerisinde elde ettikleri maddi ve manevi değerleri, yaşam tarzları, övünçleri,
davranışları, bunları elde etme ve aktarma yolları, kendilerine özgü inanç ve âdetler bütününe…..kültür……denir.
2. İnsanın üzerinde etkili olan şartları kontrol amacıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği mekanizma ve teşkilatın bütününe…..medeniyet….……………….denir.
3. İslam’ı din olarak kabul eden Müslüman toplulukların oluşturduğu ortak medeniyete..İslam Medeniyeti.  denir.
4. İspanya İber Yarımadasında 8. asırdan 15. aşıra kadar Arapların etkisi altında bulunan bölgeye Endülüs denir.
5. Halkımız arasında Rumeli olarak bilinen coğrafyaya Balkanlar denir.
 • Cevap:

Sayfa 140 Cevabı


C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca bl ri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında değerlendirilemez?
A) Tarihî ve toplumsal bir üründür.
B) İhtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptir.
C) Evrensel özelliğe sahiptir.
D) Kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturur.
E) Dışarıdan gelen etkiler konusunda seçicidir.
 • Cevap: C
2. Aşağıdakilerden hangisi medeniyet için söylenemez?
A) Ekonomik, dinî, ahlaki vb. fikirlerin bütünüdür.
B) Farklı milletler tarafından benimsenebilir.
C) Kişisel irade, yöntem ve akıl yürütmelerle oluşan sosyal olaylar bütünüdür.
D) Bir yarar elde etmek veya bir amaca ulaşmak için kullanılan araç ve vasıtaların bütünüdür.
E) Dinî, ahlaki, estetik duyguların bütünüdür.
 • Cevap: E
3. Aşağıdakilerden hangisi bir medeniyetin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde etkili olan un> surlar arasında değerlendirilemez?
A) İnsan B) Din C) Ekonomi
D) Coğrafi çevre E) Irk
 • Cevap: E
4. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin doğrudan karşılaştığı medeniyetlerden değil dir?
A) Eski Yunan B) Babil C) İran
D) Mısır E) Hint
 • Cevap: B
5. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin doğuşunda etkili olan en önemli kaynaktır?
A) Kur’an-ı Kerim B) Sünnet C) Akıl
D) Örf ve âdetler E) Diğer kültür ve medeniyetler
 • Cevap: A
6. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden değildir?
A) Millîdir. B) İnsan merkezlidir.
C) İlim medeniyetidir. D) Barındırdığı farklı kültürleri korur.
E) Ahlakiliği ve adaleti ön planda tutar.
 • Cevap: A

Sayfa 141 Cevabı


7 Aşağıdakilerden hangisi, İslam medeniyetinin izlerinin bulunduğu coğrafi bölgeler arasında
yer almaz?
A) Balkanlar
B) Türkistan
C) Afrika
D) Hindistan
E) Avustralya
 • Cevap: E
8. Elhamra Sarayı, İslam medeniyetinin yer aldığı aşağıdaki havzalardan hangisindedir?
A) Balkanlar B) Endülüs C) Kafkasya
D) Türkistan E) Hindistan
 • Cevap: B
9. Irak bölgesinin en önemli ilim ve kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şam B) Humus C) Bağdat
D) Halep E) Basra
 • Cevap: C
10. Buhara aşağıdaki kültür havzalarının hangisi içinde yer alır?
A) Hint alt kıtası B) Mâverâünnehir C) Mağrib
D) Endülüs E) Harezm
 • Cevap: B
Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarların başına (D), yanlış olanların başına da (Y) yazınız
1. ( Y ) Medeniyet Farsçadan Türkçeye geçen bir kavramdır.
2. ( D ) İslam medeniyetinin tohumları Medine’de atılmıştır.
3. ( D ) İslam medeniyetinin en önemli özelliği vahye dayanmasıdır.
4. ( ) Balkanlarda İslam medeniyetinin yayılmasında Horasan ve Anadolu erenlerinin etkisi vardır.
5. ( Y) Türk yurdu anlamına gelen Balkanlar İslam medeniyetinin en önemli havzalarındandır.
9- D. Defterinize “İslam ve Medeniyet” konulu bir kompozisyon yazınız.
CevapMedeniyet, uygarlık olarak da tanımlanır. Bir toplumun her türlü kültürel, sanatsal alışkanlıklarını, toplumların ortak geçmişlerini anlatan bir terimdir. Sadece tek bir topluma atfedilebileceği gibi farklı toplumları tek çatı altında buluşturan din ve inanışlar, ortak kültürel değerler gibi kavramları da niteler. Medeniyet belirli bir toplumun belli bir coğrafyada ortaya koyduğu değerlerdir. Tarih veya edebiyat derslerinde gördüğünüz üzere toplumlar ortak değerler altında farklı etnik gruplarda olmasına rağmen aynı değerleri benimseyebilir. Mesela Türkler islamiyeti benimsedikten sonra İslamiyet’le ilgili olmasa da Araplar’ın edebiyat ve sanatlarından etkilenmiş, onların şiirlerine benzer şiirler yazmıştır. Bunun gibi daha pek çok özelliğimizle diğer İslam toplumlarına benzemekteyiz. İşte bu durum medeniyetin insanlar arasında ne kadar bağlayıcı ve kültürler arası etkileşimi güçlendirici bir unsur olduğunu en iyi anlatan bir örnektir.
Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları


1. Aşağıdaki dinlerden hangisi bugün itibariyle “Tek Allah İnancı ” (Monoteizm) İlkesini korumaktadır.
a) Budizm  b) Hıristiyanlık   c) İslamiyet   d) Hinduizm

2,Aşağıdakilerden hangisi Ateist düşüncenin (Ateizm) savunduğu öğretilerindendir?
a) Evrenin tek bir yaratıcısının olduğu.
b) Tanrının varlığının bilinemeyeceği.
c) Allah’tan başka tanrılar olduğu.
d) Evrenin kendi başına var olduğu.

3,Birden fazla tanrıya inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını reddederek birden çok tanrının varlığının mümkün olduğunu ileri süren görüşe ne denilir ?
a) Ateizm
b) Din
c) Monoteizm
d) Politeizm

4,Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biridir?
a) Akıl    b) İrade        c) İçgüdü      d) Ruh Sahibi Olması


5,Aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatındaki etkileri arasında yer almaz?
a) Manevi yönden kucaklaması
b) Davranışlarına yön vermesi
c) İnsanın sosyal yaşamını etkilemesi
d) Yaşam sevincinden uzaklaştırması

6,Aşağıdakilerden hangisi Tevhit İnancı ile bağdaşmaz?
a) Sadece Allah’a ibadet edilir.
b) Allah’a ibadet için bazı kutsallar, aracı olarak kullanılır.
c) Allah, sahip olduğu özellikleriyle tektir.
d) Her şeyi yaratan Allah’tır.

7,İslâmî bir terim olan “ Tevhit ” in anlamı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Allah’ın birliğine, eşi, benzeri ve ortağının bulunmadığına inanmak.
b) Öldükten (bilgi yelpazesi.net) sonra tekrar dirilmek.
c) Hz. Muhammed(sav) Allah’ın kulu ve resulüdür.
d) Üzerimize düşenleri yaptıktan sonra gücümüzü aşan kısımları Allah’a bırakmak.

8, "De ki: O Allah birdir, tektir. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey ona muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiç bir şey O’na denk değildir."
Yukarıdaki surede İslam dininin hangi temel özelliğinden bahsedilmektedir?
a) Ahlak          b) İbadet                   c) İman                d) Tevhit


9,İnsanın işlediği bir günah dolayısıyla Rabbinden özür dilemesini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dua    b) Tövbe      c) Ecel    d) Pişmanlık


10,Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?
a) Kelime-i şehadetb) Peygamberlere inanmac) Meleklere inanmakd) Ahiret gününe inanmak

16,Abdestin zorunlulukları nelerdir?(4p)
-
-
-
-Nev Yayınları 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

 sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder