Sıcak!

Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
Meb Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

 cevaplar


Maddeler dışarıdan görüldüğü gibi bütünsel bir yapıda değildir. Maddeler, çok güçlü mikroskoplarla dahi görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşur. Bu tanecikli yapıyı somutlaştırmak amacıyla kitabımızda, madde taneciklerini sembolize eden modeller kul­lanılmıştır. Ayırt ediciliği sağlamak için de bu modeller renklendirilmiştir.Yaptığınız etkinlikte oluşturduğunuz mo­dellerdeki gözlemleriniz madde taneciklerinin davranışı hakkında çıkarımlar elde etmenizi sağladı.
Suya damlatılan mürekkebin su içinde da­ğılmasının nedeni, maddenin tanecikli, hare­ketli ve boşluklu bir yapıya sahip olmasının sonucudur. Birbirine çarpan su ve mürekkep tanecikleri birbiri içinde dağılır. Bunu kalabalık bir caddede insanların farklı yönlerdeki hare­ketine benzetebilirsiniz.
Şırınga içindeki su ve kumu gözlemleye­bileceğiniz oranda sıkıştırmadığınız hâlde havayı kolayca sıkıştırabildiniz. Bu olayın nedenini aşağıda verilen şekiller üzerinden inceleyiniz.Yanda yer alan 1 numaralı şekilde şı­rınganın içindeki hava tanecikleri modelle gösterilmiştir.
2 numaralı şekilde iteneğe kuvvet uy­gulanarak şırıngadaki hava sıkıştırılmış­tır. Sıkıştırılan hava tanecikleri arasındaki boşluk azalmıştır. Ancak havanın sıkıştı­rılması belli bir yere kadardır.Hava gibi gaz hâldeki maddeler de katı ve sıvılara göre daha kolay sıkıştırılabilir. Havanın sıkıştırılabilmesi nedeniyle gaz tanecikleri arasında çok fazla boşluk olduğu ve taneciklerin bağımsız hareket ettiği çıkarımı yapılabilir. Katilar ve sıvılar gazlar gibi sıkıştırılamadığına göre bu maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk daha az olmalıdır.

Sıvılarda tanecikler katilardaki gibi düzenli değil fakat temas hâlindedir. Tanecikler arasındaki boşluk katilara göre daha fazladır. Bu boşluklar ta­neciklerin yer değiştirmesini kolaylaş­tırır. Tanecikler her yönde birbiri üze­rinden kayarak dönme, titreşim ve öteleme hareketi yapar. Bu nedenle sıvıların belirli bir şekli yoktur. Sıvılar kaptan kaba akıtılabilir. Akıtılan sıvı, hacmi kadar kabı doldurur ve doldur­duğu kadarının şeklini alır.

0 yorum:

Yorum Gönderme