Sıcak!

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MONOPOL Yayınları

2020 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MONOPOL Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MONOPOL Yayınları


DİĞER SAYFALAR YÜKLENECEKTİR. TAKİPTE KALINIZ.
1.  Soru Sorma
Araştırma yaparken üzerinde düşündüğünüz çevre sorununun çözümüne ilişkin sorular sorunuz. “Nasıl, ne, ne zaman, kim, hangi, neden, nerede” soruları araştırma konunuzu belirlemenizi sağlayacaktır. Çok sayıda soru oluşturarak merak ve ilginizi çeken konuyu bulmaya çalışınız. Çözmeye çalışacağınız sorunu belirleyiniz.
2.  Ön Araştırma Yapma
Sorunuzu cevaplamak için seçtiğiniz konuyla ilgili var olan bilgileri araştırınız. Bu konu­da daha önce yapılmış çalışmalar varsa gözden geçiriniz. Yazılı ve görsel materyalleri top­layınız. İşe ilk başladığınız andan itibaren planlı olunuz. Hangi işi, ne zaman yapacağınızı belirleyiniz. Çalışmalarınızın her aşamasını kayıt altına alınız. Bunun için bir proje günlüğü tutunuz.
3.  Hipotez (Varsayım) Oluşturma, Projeyi Tanımlama
Ön araştırmanızın verileri ışığında hipotez ileri sürünüz. Hipotez, olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin tahmine dayalı bir cevaptır.
Hipotezi “Eğer....(ben bunu yaparsam)................ (sonra)......... (bu )........... (olur)” biçiminde
ifade ediniz.
Bu aşamada projenizi, projenin amacını, yöntemini, uygulama adımlarını, çalışma takvimini ve beklenen sonuçları tanımlayınız. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit ifadesidir. Projenin genelde tek bir amacı vardır. Bu amaca ulaşmak için gözlem, ince­leme, deney yapma, model oluşturma, simülasyon vb. yöntemler kullanılabilir. Seçtiğiniz yöntem doğrultusunda varsayım denenir.
4.  Hipotezi Sınama
Hipotezin doğru mu, yanlış mı olduğunu görmek için projenin amacına uygun olarak gözlem ve deney yapabilirsiniz. Deney fen bilimlerinin kurallarına uygun ve hassas yapıl­malıdır. Değişkenler iyi belirlenmeli ve kontrol edilmelidir. Sonuçlardan emin olmak için deneylerinizi tekrarlayınız. Her proje için deney yöntemi kullanılamayabilir. Bu aşamada şeçilen yönteme uygun çalışmalar yapılır.
5.  Verileri Değerlendirme ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışma
Gözlem ve deneylerinizi yaparken kaydettiğiniz ölçümleri analiz ediniz. Analiz sonuç­larını grafik ve tablolarla gösteriniz. Hipotez doğru mu yanlış mı? Bilim insanları çoğunluk­la hipotezlerinin yanlış olduğu sonucuna ulaşır. Bu durumda geri dönerek yeni bir hipotez oluşturulur. Hipotezi doğru ise emin olmak için başka bir yoldan hipotez tekrar sınanır. Seçilen yöntem deney değil ise sonuçları gösteren ürün ortaya konur. Bu ürün bir model, bilgisayarda hazırlanmış simülasyon veya kitapçık olabilir.
6.  Sonuçları Açıklama, Paylaşma
Bilim insanları da bilimsel çalışmalarını bir makale hazırlayarak bilimsel dergilerde yayımlar, sıklıkla bilimsel toplantılarda poster ya da bildiri sunarlar.
Yukarıda bir projenin nasıl hazırlanacağına ilişkin basamaklar verilmiştir. Siz de bu bilgi­leri kullanarak yakın çevrenizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin bir proje tasarlayınız.

1 yorum: