Sıcak!

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları

2020 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DÖRTEL Yayınları Ders Kitabı Cevapları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sayfa 9 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
1. Elçi, nebi, resul, peygamber ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Elçi Bir görevi yada misyonu başka kişi ve kişilere aynen şekilde iletmekle görevli kişi.
Resul, “Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.”
Nebi “Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen addır.”(
Peygamber: Peygamber Farsça bir kavramdır. Bu kavram kelime olarak haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir.

Mucize: Sözlükte “insanı aciz bırakan, olağan üstü, garip tuhaf şey” manalarına gelen mucize, terim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak desteklemek için yarattığı, insanların aynısını getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olay” diye tanımlanır.
2. Kur’an mealinden, peygamberlere inanmanın gerekliliğini ifade eden bir ayet bulup defterinize yazınız
De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. (Âl-i İmrân Suresi 32. Ayet)
Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. (Nisâ Suresi, 59. Ayet)
3. İlahi kitap, suhuf ve vahiy kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
İlahi kitap; insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denilmektedir.
Suhuf: Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir.
Suhuflar; Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa, Hz. Şit’e (a.s.) 50 sayfa, Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfa, Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfa gönderilmiştir.
İlahi kitap kavramının ayrılmaz bir unsuru da vahiydir. Vahiy kavramı sözlükte fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme anlamlarına gelir. Dinî bir kavram olarak ise peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere vahiy denir. Bu ilahi bilgilerin gönderiliş tarzı da vahiy olarak kabul edilir.
4. İlahi kitapları diğer kitaplardan ayıran temel özellikler nelerdir? Araştırınız.
İlahi kitapları diğer kitaplardan ayıran en önemli özellik ilahi kitapların Tanrı'nın sözünü içerirken, diğer kitapların insanların sözlerini içeriyor olmasıdır.
Tanrı'nın kelamını kullara aktaran ilahi kitaplar bu sebeple kutsaldırlar. İlahi kitaplar, bir insan tarafından yazılmamıştır, bir insana ilham olunmuştur.
Ayrıca diğer kitaplar sadece okunmak için varken ilahi kitaplar dini kuralların neler olduğunu içerdiği için uygulanmak için vardırlar.
5. Kur’an mealinden, Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacıyla ilgili iki ayet bulup defterinize yazınız.
“O (Kur’ân), ancak bütün âlemlere öğüttür.” Sa’d Surresi 87 ayettir.
“(Bu,) Sana indirilen bir Kitaptır. Onunla (insanları) uyarman ve insanlara öğüt (vermen) hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın (hiç kuşkulanma, tasalanma, bu tamamen Allâh tarafındandır. Sen hemen insanları uyar).” Araf Suresi 2. ayet
6. Asr suresinin okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız. Bu surede nelere dikkat çekilmektedir? Belirleyip defterinize yazınız.

Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. Mekke’de indirilen bu sure, 3 ayettir. Asr suresi, yüce kitabımızın en kısa surelerinden biridir. Asr; yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir.
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
Asr Suresi Anlamı
Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Sayfa 10 Cevabı

ETKİNLİK
“…Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.”c(İsrâ suresi, 15. ayet.)
Yüce Allah’ın (c.c.) insanlara peygamber göndermesinin sebepleri neler olabilir? Yukarıdaki ayetleri de dikkate alarak tartışınız
İnsanlar doğru yolu bulsun. Allah’ın dinini kullara ulaştırsın diye gönderilmiştir.
Sayfa 12 Cevabı
DÜŞÜNELİM
Peygamberlerin “insani yönü” ve “peygamberlik yönü” denilince aklınıza neler geliyor?
İnsani yönü deyince;
Benim aklıma yani Peygamberlerin de bizler gibi bir yaşam sürdüğü geliyor aklıma.Yani hayatlarını bizim gibi daha sakin geçirmeleri geliyor mesela aklıma.
Peygamberlik yönü denince,
Benim aklıma bizden biraz daha farklı olmaları geliyor.Ve bizden daha farklı yaşamaları geliyor aklıma sonuçta onlar Allah'tan gelen mesajları bizlere iletiyorlar :) ama bizler böyle bir şey yapamıyoruz yani farklılık derken böyle gibi gibi.
 Sayfa 13 Cevabı

YORUMLAYALIM
Bir keresinde Allah Resulü (s.a.v.) ashabına namazı eksik kıldırmıştı. Ashab-ı kiramın bu durumu hatırlatması
üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştu: “Ben de sizin gibi insanım. Siz nasıl unutuyorsanız
ben de unuturum. Bu sebeple unutursam bana hatırlatınız.”
(Buhârî, Salât, 31; Nesâî, Sehv, 25-26.)
ETKİNLİK
Peygamberler insanlar arasından seçilmeyip meleklerden gönderilseydi neler olurdu? Beyin fırtınası yapınız.
Peygamberler insanlar arasından değil de meleklerden gönderilseydi insan olduğu yüzünden inanmayanlar bu sefer sen melek değilsin diyerek iman etmeyeceklerdi. Ayrıca her konuda örnek olduklarından melek olsaydılar yemek yemez, içmez ve duyguları olmadığından dolayı insanlara örnek olamayacaklardı.

DÜŞÜNELİM
Size haber getiren kişilerde hangi özellikleri ararsınız? Niçin?
Bana haber getiren bir kimse her şeyden önce doğru sözlü, güvenilir, fasık olmayan, insanları kandırmayan, emanete sahip çıkan kimse olmalıdır.


Sayfa 14 Cevabı

Bütün peygamberler Allah (c.c.) tarafından gönderilen elçiler olduğuna göre peygamberlerin ortak amacı ve mesajı ne olabilir?
Yüce Allah, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar pek çok peygamber görevlendirmiştir. İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmek için bu peygamberler aracılığıyla mesajlar göndermiştir. Bütün peygamberlere gelen mesajların amacı aynıdır. Bu amaç, Allah’ın birliğini bütün insanlara öğretmek; onları iyiye, güzele ve doğruya yöneltmektir.

Sayfa 18 Cevabı

İlahi vahiy bizlere hangi konularda bilgi verir?

İlahi kitaplar bize tevhid inancı, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanma yolları, cennet cehennem hayatı, ibadetler, ahlaki ögeler ve geçmişten yaşananlar hakkında bilgiler verir.

Sayfa 20 Cevabı

İlahi mesajlara uygun bir hayat yaşamak bize neler kazandırır? Tartışınız ve ulaştığınız sonuçları aşağıdaboş bırakılan yerlere maddeler hâlinde yazınız.
İlahi mesajlara uygun bir hayat yaşamak Rabbimizin rızasını kazanmamıza, dünya ve ahirette huzura kavuşanlardan olmamıza vesile olur.
Kendimizi dinimize uyarak bir yaşam sürdüğümüz için mutlu hissederiz.
iyilik yaptığımızda yanımızdaki meleklerin varlığını bildiğimizden sürekli iyilik yapma isteği ile dolarız.
Namaz kıldığımızda,aklımıza gelen kötü şeyleri ibadet ederek yok ederiz
İlahi kitaplar ve bunların gönderildiği peygamberler hakkında neler biliyorsunuz?
İlahi kitaplar, Allah tarafından gönderilmiş kitaplardır. Bu kitaplar ve gönderildiği peygamberler şöyledir;
Tevrat: Hz. Musa (a.s.)
Zebur: Hz. Davud (a.s.)
İncil: Hz. İsa (a.s.)
Kuran-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v)

Sayfa 23 Cevabı

Sizce Kur’an-ı Kerim’e olan sevgi ve saygımızı hangi davranışlarımızla gösterebiliriz? Düşüncelerinizisınıfta açıklayınız.
Yaşamımızı Kuran-ı Kerim üzerine bina ederek, emir ve yasaklarına uyarak, bol bol okuyarak ve başkalarına öğreterek ve Kuranı anlamaya çalışarak gösterebiliriz.
“Salih amel, iyi davranış” denilince aklınıza neler geliyor?
Salih amel ve iyi davranış denilince aklıma, Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde yapılan davranışlar, iyilikler geliyor. Mesela, fakir kimselere yardımda bulunmak gibi.
Asr suresi, bizlere hayatımıza yönelik hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızlapaylaşınız.
Bu sure bizler dünyada ve ahirette hüsran uğrayanlardan olmamak için iman et, salih amellerde bulun ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye et mesajlarını vermektedir.


Sayfa 24 Cevabı

ÜNİTE DEĞERLENDİRME
1. Yüce Allah (c.c.), peygamberleri neden insanlar arasından seçmiştir? Açıklayınız.
1- Peygamberler insanlardan seçilmiştir Çünkü Allah (cc) tarafından gelen emirleri insanlara anlatırken onları anlayarak onların da anlayacağı üslüpla anlatabilmelidir.
2- Peygamberler insanlardan seçilmiştir. Çünkü; Cenabı Allah tarafından emredilenleri önce kendileri uygulamalı böylece insanlara örnek olmalıdır.
3- Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin en önemli sebebi Allah’ın gönderdiklerini tebliğ etmeden kendileri uygulayarak temsil ediyorlardı. Bu temsiliyet insanlar üzerinde oldukça etki bırakıyordu.

4- Peygamberlik görevi insanlara verilmeseydi melek yada cinlere verilecekti. Bu dini münafıkların inkar etmesi daha kolay olacaktı. Bu emirler bize değil cinlere yada meleklere verilmiş biz niye yapalım deme hakları olacaktı. Bu nedenle Peygamberlik insana verilmiş bir görevdir.
5- Peygamberler insanlardan seçilmeseydi, evlenmek, yemek, kızmak, sevinmek ve gibi birçok fikhi konuda bilgileri olmayacaktı.
2. Peygamberlerin sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız.
1- Sıdk: Bütün peygamberler, sözlerinde sâdıktır, ya'nî doğrudur.
2- Emânet: Peygamberler emânete aslâ hıyânet etmezler.
3- Tebliğ: Peygamberler, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını ümmetlerine bildirirler.
4- İsmet: Peygamberlerin hepsi, büyük ve küçük, bütün günâhlardan uzaktırlar.
5- Fetânet: Bütün Peygamberler, diğer insanlardan daha akıllıdır.
6- Adâlet: Peygamberler âdildir, kimseye zulmetmezler, doğru hüküm verirler.
7- Emn-ül azl: Peygamberlerden, peygamberlik vazîfesi geri alınmaz.
3. İlahi vahiylerin insanlığa getirdiği ortak mesajlar nelerdir? Anlatınız.
Allah’ın varlığı ve birliği, melek, peygamber, kitap ve ahirete inanmak.
Yüce Allah’a kulluk etmeyi, onun emir ve yasaklarına uymak.
İnsanlara ve diğer varlıklara karşı nasıl davranılacağını göstermektir.
4. Aşağıdaki kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini örnekteki gibi karşılarına yazınız.
Tevrat: Hz. Musa (a.s) Zebur: Hz. Davud (a.s.) İncil: Hz. İsa (a.s.) Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v.)
5. Asr suresinde nelerden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.
Asr suresi anlamı:
Asra yemin olsun ki; insan ziyan içindedir.
Lakin salih ameller işleyenler,birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
Bu surede insanların zarar içinde olduğuna,iyi şeyler yapıp,insan haklarına saygı duyanların ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerin bu zararın dışında olduğuna dikkat çekilmektedir.
6. Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın (c.c.) insanlara vahiy göndermesinin sebepleri arasında gösterilemez?
A) Sadece kendisine ibadet edileceğini öğretmek
B) İnsanların uzun ömür sürmesini sağlamak
C) Ölümden sonraki hayat hakkında onları bilgilendirmek
D) Kullarına kendini tanıtmak
7. I. Elçi
II. Haberci
III. Melek
IV. Haber getiren
Yukarıdakilerden kaç tanesi, peygamber kavramının sözlük anlamını ifade eder?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
8. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?
A) Hud (a.s.) B) Salih (a.s.) C) Yakup (a.s.) D) Şit (a.s.)

Sayfa 25 Cevabı

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

Peygamber – Tevhid – Vahiy – Nebi – İlahi Kitap – Şirk – Suhuf -Resul
Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere Peygamber denir.
Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere Resul denir.
Nebi Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları
vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere denir.
Tevhid Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, onun tek ve eşsiz olduğuna inanma,
hiçbir şeyi eş koşmadan ibadeti sadece Allah’a (c.c.) yapmaktır.
Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı kabul etmeye; zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmeye Şirk denir.
İlahi Kitap insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler
aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denir.
Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına Vahiy denir
Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirler ve bu emirleri içeren sayfalara Suhuf denir.
10. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y”yazınız.
(Y) İnsan çok ibadet ederek, çok çalışarak ve gayret göstererek peygamber olabilir.
(Y) Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.
(Y) Kur’an ayetleri Peygamberimiz’e (s.a.v.) toptan bir kitap hâlinde indirilmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
(D) Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
(Y) Bütün ilahi kitaplar indirildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır.
(D) Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir.
(YAsr suresi, Medine’de indirilmiştir ve 13 ayettir.

Sayfa 26 Cevabı

1. Namaz ibadetinin önemini ifade eden bir ayet ve bir hadis öğrenip bunları defterinize yazınız.
Ayet; (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.(Ankebut Suresi 45)
Hadis: Namaz dinin direğidir.
2. Gusül, teyemmüm, ezan ve kamet kavramlarının anlamlarını araştırınız.
Gusül; Bütün bedenin, hiçbir tarafında iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması demektir.
Teyemmüm; Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.
Ezan; Farz namazlarının vaktinin girdiğini belli sözlerle ve özel bir şekilde ilan etmek, bildirmek demektir.
Kamet; Farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir.
3. Abdestin niçin ve nasıl alındığını aile büyüklerinizle konuşup öğreniniz.
Abdest bazı ibadetleri yapabilmek için emredildiği için yapılan bir temizlik çeşididir. Abdest şu şekilde alınır;Mümkünse kıbleye dönülür, yüksek bir yere oturulur. Eûzü ve Besmele çekilir.Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek niyet edilir. Ağza üç defa su verilir ve ağız boşaltılır. Ardından yüzümüz üç defa yıkanır.
Sonra dirseklerle beraber önce sağ sonra sol kol yıkanır. Başın dörtte biri meshedilir. Kulaklar Yıkanır. Son olarak sol elle önce sağ ayak sora sol ayak yıkanır. Abdestten sonra da dua edilir.
4. Namazın dışındaki farzların neler olduğunu ilmihâl kitaplarından araştırınız ve defterinize yazınız.
Namazın dışındaki farzlar şunlardır;
1. Hadesten taharet:
2. Necasetten taharet:
3. Setr-i avret:
4. İstikbal-i kıble:
5. Vakit:
6. Niyet:
5. Bayram namazının dinî hükmünü, ne zaman, nasıl ve kaç rekât kılındığını araştırınız.
Bayram namazının hükmü vaciptir. Kurban ve Ramazan Bayramının ilk günü güneş doğduktan 45-50 dakika sonra kıılınır. Bayram namazı iki rekat kılınır. Bayram namazının kılınışı şöyledir;
1) Öncelikle niyet edilir “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama”
2) İmam “Allahu Ekber” deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de “Allahu Ekber” diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice “Sübhaneke”yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice “Allahu Ekber” diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
ikinci Tekbir: ikinci defa “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, gizlice “Euzü Besmele”, açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

Sayfa 27 Cevabı

Namazı neden kılmamız gerekir?
İbadetle ortaya çıkan bir netice var: “İnsanın takva mertebesine erişmesi.” İnsan o ibadetle “takva mertebesine”, yani Allah’tan korkma, yasaklarından sakınma, haram kıldıklarından kaçınma makamına eriyor. Demek oluyor ki, ibadetin faydası insana aittir.
“Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara suresi, 238. ayet.) Yorumlayınız.
Namazını Allah’a bağlılık için kılın hiç bir başka beklenti için ne kendinizi kandırın ne de onu kandırabileceğinizi zannedin demektedir.

Sayfa 28 Cevabı

“İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.” Yorumlayınız.
İslam’ın şartları vardır. Sadece ben İslam’ı kabul ediyorum demekle bu iş olmaz. Bunun için bu beş şartı yerine getirmek zorunludur. Bu beş şart şöyledir:
İslam’ın beş şartı, İslam Dîni’nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden beşâmeli (ibâdet) bütüne verilen isimdir. Bu şartlar sırasıyla: Şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir.

Sayfa 29 Cevabı

Aşağıya, akrostiş tekniğine uygun olarak namazla ilgili bir şiir yazınız.
Niyet ile kaldırırım elimi
Allah’a niyaz ederim
Merhamet de ondan derim
Affetmek de ondan
Zaman benim için mutluluğa döner sonra.
“Namazın şartları” , “Namazın farzları” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Namazın şartları ve namazın farzları ifadesinden bir namazın kılınabilmesi ve sahih yani geçerli olabilmesi için gerekli olan şartları anlıyorum. Bu şartlar 12 tanedir.
Su bulunmadığı zaman namaz kılmak için nasıl abdest alabiliriz?
Suyun bulunmadığı durumlarda teyemmüm alarak namazları namazlarımızı kılabiliriz. Teyemmüm toprakla yapılan bir temizlik çeşididir.

Sayfa 33 Cevabı

“Müslüman -veya mümin- bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa gözleri ile işlediği her günah, abdest suyu -veya suyun son damlası- ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle işlediği her günah, abdest suyu -veya suyun son damlası- ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla işlediği her günah, abdest suyu -veya suyun son damlası- ile ayaklarından çıkar. Sonunda o mümin kul, günahlarından temizlenmiş olur.”
Yukarıdaki hadis bize ne anlatmak istiyor? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.
Bir insan namaz kılmak için bazı şartları yerine getirmelidir. Çünkü bu şartlar onun arınmasını ve namazının doğru şekilde kılınmasının zorunluluğudur. Burada da nasıl abdest alırsak günahlarımızdan ne şekilde arınacağımız anlatılmaktadır.

 Sayfa 34 Cevabı

“Her Müslümanın haftada bir defa başını ve vücudunu yıkaması onun üzerinde bir haktır.” (Buhârî, Cum’a, 12; Müslim, Cum’a, 9.)
Yorumlayınız

Sayfa 35 Cevabı

Namaz kılmaya başlamadan önce hangi hazırlıkları yaparız?
Sabah namazının farzını kılmaya nasıl niyet edebiliriz? Yazınız.
Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya. Eğer imama uyuluyorsa niyete “uydum imama” ifadesi de eklenir.
Öğle namazının sünnetini kılmaya nasıl niyet edebiliriz? Yazınız.
Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya.
Yatsı namazının son sünnetini kılmaya nasıl niyet edebiliriz? Yazınız.
Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya.
Cuma namazının farzını kılmaya nasıl niyet edebiliriz? Yazınız.
Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama.

Sayfa 36 Cevabı

Tekbir, kıraat, rükû, secde kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz?
Tekbir: Namazda “Allahü Ekber” demektir.
Kıraat: Kur’an-ı Kerîm’den bir miktar okumak demektir.
Rüku: Namazda kıraatten sonra elleri dizlere koyarak baş ve sırtımız
Secde: Rükudan sonra ayak, diz ve ellerimizle beraber alnımızı ve burnumuzu yere koyarak kapanmaktır.
“İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.” (İbrahim suresi, 31. ayet.)
Yukarıdaki ayette neler emredilmektedir? “Namazı dosdoğru kılmak” ne demektir? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Kıldığımız namazın geçerli olması için yukarıda sayılan kılınış şartlarına uyulması gerekir. Bunun dışında namaz kılarken Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğumuz bilinciyle derin bir saygı (huşu) içinde olmalıyız. Mümkün olduğunca kendimizi namaza vermeli, başka şeyleri düşünmemeliyiz. Namazın bize mutluluk vermesi ve Allah’a (c.c.) yakınlaştırması için bu çok önemlidir.

Sayfa 37 Cevabı


Sabah ezanı okunurken “Hayye ale’l-felâh” ifadesi söylendikten sonra iki defa, “es-Salâtü hayrun mine’n- nevm.” denir. Bu ifade, “Namaz uykudan hayırlıdır.” manasına gelmektedir. Ayrıca Caferî mezhebine mensup Müslümanlar, ezan okurken “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.” ifadesinden sonra “Eşhedü enne Aliyyen veliyullah.” derler. Bu söz, “Şehadet ederim ki Hz. Ali, Allah’ın velisidir (dostudur).” anlamına gelir.
Ezanda, namaza çağrılırken söylenen “Haydi kurtuluşa.” ifadesi bize neyi anlatmaktadır? Açıklayınız.
Ezanda söylenen haydi kurtuluşa ifadesi namazın kurtuluş vesilesi olduğunu ifade ediyor. Namaz kılan mümin kötülüklerden uzak durur, Rabbinin rızasını kazanır. Bu şekilde de kurtuluşa erenlerden olur.

Sayfa 38 Cevabı

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..”
İstiklal Marşı’mızın yukarıdaki dizelerinde şair, Allah’tan (c.c.) neler dilemektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur.” (Müslim, Tahâret, 16.)
Yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesaj nedir

Sayfa 42 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere rekâttır.
Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, iki de son sünnet olmak üzere 10 rekâttır.
İkindi namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere 8 rekâttır.
Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere 5 rekâttır.
Yatsı namazı vitir namazıyla birlikte toplam 13 rekât olarak kılınır.

 Sayfa 43 Cevabı

Hangi namazların cemaatle kılınması zorunludur?
Cemaatle kılınması gereken namazlar Farz ve vacip olan namazlardır. Bu namazlar Cuma ve Bayram namazlarıdır.
Not: Şafiiye göre bayram namazı sünnet olduğu için sadece farz olan cuma namazıdır
ETKİNLİK
Cemaatle namaz kılmanın kişi ve toplum açısından ne gibi faydaları olabilir? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan bölüme yazınız.
Cemaatle namaz kılmak bireysel olarak kişinin kötülüklerden uzak durmasını, iyilikler yapmasını ve güzel bir ahlaka sahip bir birey olmasını sağlar. Toplumsal olarakta insanları, birbirleriyle ilişkilerinde hoşgörülü olmaya, sevgi ve saygıya yöneltir. Bu şekilde toplumda barış, kardeşlik ve huzur ortamı oluşur.

Sayfa 44 Cevabı

Hiç cuma namazına gittiniz mi? Cuma namazının diğer namazlardan ne farkı vardır?

Evet daha önce cuma namazını gittim. Cuma namazı haftada bir defa cuma günü öğle vaktinden kılınır. Cemaatle kılınması zorunludur ve bu namaz kılınmadan önce imam tarafından cuma hutbesi okunur.
Cuma namazı, haftada bir kez cuma günü, öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazının kılındığı gün ayrıca öğlen namazı kılınmaz. Ancak cuma namazını kılamayanlar, o günün öğle namazını kılarlar.
Cuma namazı; yolculara, camiye gidemeyecek kadar hasta olanlara ve özgürlüğü kısıtlanmış olanlara farz değildir. Ancak bu kimseler isterlerse cuma namazını kılabilirler.
Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere toplam on rekâttır. Cuma günü namazdan önce salâ okunur. Namaz ezanın okunmasıyla başlar. Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Bu namazın kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. Ardından müezzin cami içinde ezan okur. Buna “iç ezan” denir. İç ezandan sonra imam “minber”e çıkar ve “hutbe” okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle cumanın iki rekâtlık farzı kılınır. Cumanın farzı, sabah namazının farzı gibi kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.

Sayfa 45 Cevabı

Dinî bayramlarda neler yaparız?
1. Bayram namzaına gidlir
2. Kimsesizlere yardım edilir
3. Mezarlıkları ziyaret ederiz
4. Aile büyükleri ile bayramlaşırız
5. Yaşlı olan akrabalrmızı ziyaret ederiz
6. Güler yüzlü ve kimsenin kalbini kırmamlıyız
7. Evimizde misafir agrlamlıyız
8. Çocukları ve kimsezileri sevindirmeliyiz
9. İkramlarda bulunmalıyız
10. Küsler barıştrmalı

Sayfa 46 Cevabı


ETKİNLİK
Hiç bayram namazına gittiniz mi? Gittiyseniz neler yaşadınız ve neler hissettiniz? Duygu ve düşüncelerinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bayramlar sevinç günlerimizdir. Bayramlarda ziyaretler yapılır ve hediyeler verilir. Dargınlar barışır. İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağları kuvvetlenir. Müslümanlar bayramlara Yüce Allah’ı (c.c.) anarak ve şükrederek başlarlar. Bu nedenle bayram günü erkenden kalkarak topluca namaz kılmak için camileri doldururlar. Bayramın ilk sevinci ve coşkusu camilerde yaşanır.
Bir yılda iki dinî bayram vardır. Bunlardan biri Ramazan, diğeri ise Kurban Bayramı’dır. Her iki bayramda da iki rekât bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından Güneş doğduktan kırk beş dakika sonra camide cemaatle kılınır.
Bayram namazının kılınışı şöyledir: Önce, “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama.” denilerek niyet edilir. İmamla birlikte “Allahu ekber.” denilerek namaza başlanır. Herkes, içinden “Sübhâneke” duasını okur. Daha sonra imamla birlikte üç kez “Allahu ekber.” denilir. İlk İki tekbirde eller yana bırakılır. Üçüncü tekbirde eller bağlanır. İmam yüksek sesle “Fâtiha” suresini ve ardından, Kur’an’dan birkaç ayet veya bir sure okur. Rükû ve secdelerden sonra ikinci rekâtı kılmak için ayağa kalkılır. İmam “Fâtiha” suresini ve Kur’an’dan bir bölümü yüksek sesle okur. Ardından üç kez “Allahu ekber.” denilerek tekbir alınır ve her defasında eller yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan rükûya gidilir. Secdeler ve son oturuştan sonra selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbede günün anlam ve öneminden bahseder. Hutbenin bitişinde bir dua yapılır. Cemaat camiden dağılmadan önce birbiriyle bayramlaşır.
Cenaze namazı hakkında neler biliyorsunuz?
Vefat eden Müslümanlar için yapılması gereken dinî görevlerden biri de onu yıkamak, kefenlemek ve cenaze namazını kılmaktır. Bir yerleşim biriminde yaşayanlardan bir kısmının yerine getirmesi ile bu ibadet gerçekleştirilmiş olur. Cenaze namazı dört tek bir alınarak ayakta kılınır. Bu namazda rükû ve secde yapılmaz, oturulmaz.
Cenaze namazı hakkında şunları biliyorum. Farzı Kifayedir, 4 tekbirle ayakta kılınır, vefat eden Müslüman için dua niteliğini taşır ve Hicretin 1. yılında meşru kılınmıştır.
”Kim, üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kırat sevap vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıratlık sevap vardır. Bir kıratın miktarı Uhud dağı kadardır.”
(Buhârî, Cenâiz, 69; Müslim, Cenâiz, 57.)
Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir? Açıklayınız.

Sayfa 47 Cevabı

Teravih namazı ile ilgili neler biliyorsunuz?
Teravih, kılınması sünnet olan bir namazdır. Ramazan ayında, yatsı namazının son sünnetinden sonra ve vitir namazından önce kılınır. Yirmi rekâttır. Bu namaz, cemaatle veya tek başına kılınabilir. Namaz aralarında selam verdikten sonra Peygamberimize salavat getirilir. Namaz tamamlanınca kısa bir dua yapılır ve vitir namazına başlanır.
ETKİNLİK
Teravih namazının camilerde kılınmasının ne gibi faydaları olabilir? Tartışınız.
Mahalle sakinleri, genellikle teravih namazından yarım saat kadar önce gelirlerdi camiye ve tatlı bir sohbet başlardı aralarında. Hani bir söz vardır: “Üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçler de paylaşıldıkça çoğalır.” Bu söz, teravih namazı için bir araya gelen bu insanlar arasında gerçekleşiyordu. Bazen düşünüyorum da asırlar boyunca manevi değerlerimizin, birlik ve beraberliğimizin bugünlere ulaşmasında cemaatle kılınan bu namazların ne kadar da büyük etkisi var. Nasıl olmasın ki! Gerek ramazan ayında kılınan teravih namazları gerekse günlük olarak kılınan beş vakit namaz, cuma ve bayram namazları sayesinde bir araya gelen toplum fertlerimiz, sadece bedenen mi birbirlerine omuz yaslıyorlar?

Sayfa 48 Cevabı

Namazımızın bozulmasına sebep olan davranışlar neler olabilir?
Namaz, en önemli ibadetlerden biri olarak farz kılınmıştır. Vakit namazları günde beş vakit farz olarak eda edilir. Namazın içinden ve dışından olan şartlar yerine getirilmeden namaz olmaz. Namaz sırasında da bazı davranışların yapılması namaza zarar verir ve namazın bozulmasına neden olur.
Namazın bozulmasına neden olacak davranışlar şu şekildedir:
*Namazda konuşmak namazı bozar.
*Namazda sürekli hareket etmek namazı bozar.
*Namazda aksırmak, öksürmek ve bunun çok fazla olması namazı bozar.
*Namazda gülmek namazı bozar.
*Namazda sağa sola bakmak namazı bozar.
*Abdestin bozulmasıyla da namaz bozulur.
Namaz kılmak bize ne gibi faydalar sağlayabilir?
Namaz kılmak farz olan bir ibadettir. Namazın kılınması Allah’ın emridir. Namaz, dinin direğidir. Peygamber (a.s.), namaz için gözümün nuru demiştir.İslam, namazla yaşanabilir bir din haline gelmektedir. Namazın bireysel ve toplumsal faydaları bulunmaktadır.
Namazın bireysel olarak bize sağladığı faydalar, müslümanları kötülüklerden alı koymasıdır. Namaz kişide, iyiliğin, güzelliğin, hayrın, adaletin, yardımseverliğin, merhametin, vicdan ve insafın kapılarını açar. Namaz kılan bir kişinin elinden ve dilinden zarar gelmez. Namaz kılan kişi yalan konuşmaz ve dürüst davranır. Nazik ve anlayışlıdır. Kabalıktan ve kaba kuvvetten uzaktır. Namaz kılan bir kişi insanlara zarar vermez. Canlılara ve çevreye de zarar vermez.

Sayfa 50 Cevabı

ETKİNLİK
Namazın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
İbadetler, kulluk bilinci ile yalnızca Allah (c.c.) için yapılır. Bununla birlikte her ibadetin insanlar için birçok faydası vardır. Çünkü Yüce Allah, kullarının iyiliğini ister.
Yüce Allah (c.c.) gerçek anlamda huzur ve mutluluğa ulaşan mümin kullarının özelliklerini sayarken birinci sırada namaza yer verir. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir.” “Huşu”, Allah’ın (c.c.) yüceliği karşısında hissedilen büyük ve derin saygıdır. Bu öyle kuvvetli bir duygudur ki namaz kılan kimseyi başka duygu ve düşüncelerden arındırarak sadece Allah’a (c.c.) bağlar.
Namaz, insanın Yüce Allah (c.c.) ile bağını canlı tutan bir ibadettir. Günde beş defa namaz kılarak Allah (c.c.) ile bağımızı kuvvetlendirmiş ve ona yakınlaşmış oluruz.
• Namaz, insanın Yüce Allah ile bağını canlı tutar.
• Namaz, insanın duygu dünyasını zenginleştirir.
• Namaz, insanın, davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. İnsanı kötü ve çirkin davranışlardan uzak tutar.
• Namaz, insanda birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir.
• Namaz, temizliğe alıştırır.
• Namaz, zamanı iyi kullanmayı öğretir.

Sayfa 51 Cevabı

ETKİNLİK
Kunut dualarında belirtildiğine göre Rabb’imizden (c.c.) neler istemeli ve nelerden ona sığınmalıyız? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Kunut duaları yatsı namazından sonra kılınan vitir namazından sonra kılınır.
Allah’ım! Yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız senin rızan için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ulaşır.
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DÖRTEL Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81-113 Arası

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DÖRTEL Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50-80 Arası

0 yorum:

Yorum Gönderme