Sıcak!

12. Sınıf Coğrafya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
12. Sınıf Coğrafya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

 cevaplar


Canlının meydana gelmesi, büyüyüp gelişmesi, yetişkin olup üremesi ve ömrünü tamam­ladığında da canlılığını yitirmesine kadar geçirdiği evrelerin tümüne yaşam döngüsü de­nir. Bitkiler ve hayvanlar nesiller boyunca tekrarlanan yaşam döngüsüne sahiptir. Yaşam döngüleri genel canlılık özellikleri bakımından benzer olmakla birlikte canlı gruplarına göre farklılıklar gösterir.

Tohumlu bitkiler olan kozalaklılar ve çiçekli bitkiler de eşeyli üreme ile çoğalabilir. Çam, köknar ve ladin kozalaklı bitki örnekleridir. Kozalaklar bu bitkilerin üremesini sağlayan or­ganları taşır. Örneğin çamın yaşam döngüsü, kozalaklarda oluşturulan çam tohumunun çimlenmesiyle başlar. Tohumdan yeni bir bitki oluşur, büyür ve gelişir. Yetişkin olduğunda kendisi tohum oluşturup üreyebilir. Ömrünü tamamladığında da canlılığını yitirir. Ünitenin ilerleyen konularında eşeyli üreyen farklı bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreç­leri üzerinde ayrıca durulacaktır.

Eşeysiz üreme, yavruların bir tek ebeveyn (ana canlı) tarafından meydana getirilmesidir. Eşeysiz üremede döllenme görülmez yani dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle yavrular kendilerini meydana getiren ana canlı ile aynı kalıtsal materyali taşır ve ana canlının kopyası olur.

Birçok çiçekli bitki, örneğin gül, sardunya, iris gibi türler eşeyli üremeyi sürdürürken ya­şamlarının bir bölümünde de eşeysiz üremeyle çoğalabilir. Omurgasız hayvanlardan ör­neğin denizanası, mercan, solucan ve bazı derisi dikenliler de eşeysiz üreyebilir. Eşeysiz üreme bölünme, tomurcuklanma, vejetatif üreme ve rejenerasyon yoluyla olabilir.
Bölünme ile eşeysiz üremede ana canlının vücudu ikiye ayrılarak yavru bireyleri meydana getirir. Yavrular ana canlının tıpatıp aynısıdır. Omurgasız hayvanlardan sularda yaşayan deniz şakayıkları bölünerek çoğalabilir.
Tomurcuklanma ile üremede ana canlının vücudundan dışarıya doğru bir çıkıntı oluşur. Bu tomurcuk, canlının tam bir kopyası olacak biçimde büyür. Yavru birey, ana canlıdan koparak ayrılır ve yaşamını bağımsız sürdürür ya da bağlı kalmayı sürdürerek koloniler oluşturur. Omurgasız hayvanlar­dan, örneğin hidra, sünger ve mercanların birçok türü tomur­cuklanarak üreyebilir.

0 yorum:

Yorum Gönderme